ร่วมงานกับเรา

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่

ข้อมูลทั่วไป

วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน

กรุณาตอบคำถามด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการสมัคร
ทักษะและความสามารถ

ข้าพเจ้าประสงค์จะเข้าสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ของสมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยยินดีจะปฏิบัตตาม ระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขของสมาคมฯ และขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ