พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน เป็นประธานประชุมแก้ไขระเบียบข้อบังคับฟุตบอลลีกอาชีพฯ

11 ต.ค. 2017 19:46:02

10 months ago

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน เป็นประธานในการประชุมแก้ไขระเบียบข้อบังคับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพฯ และระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
Picture

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท เป็นประธานในการประชุมแก้ไขระเบียบข้อบังคับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ และระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม Come Together ชั้น 1 ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

โดยมีระเบียบวาระการประชุม สำคัญๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
-สรุปการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา (วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การแก้ไขร่างระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ (ประมวลวินัย)
- การพิจารณารับรอง แก้ไขข้อคิดเห็นที่พบในระเบียบฯ จากคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทฯ
- ข้อเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติม ร่างระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ จากที่ประชุมฯ
3.2 การพิจารณาแก้ไขร่างระเบียบข้อบังคับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพของบริษัท ไทยลีก จำกัด
- การจัดทำระเบียบข้อบังคับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 1 ถึง ไทยลีก 4
- ปัญหาของระเบียบฯ ที่พบในการแข่งขันปีนี้
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- นัดหมายประชุมครั้งต่อไป