ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร 'C' License ที่จังหวัดกาญจนบุรี

13 ต.ค. 2017 17:06:05

11 months ago

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร 'C' License ประจำเดือนพฤศจิกายน ที่จังหวัดกาญจนบุรี
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร AFC 'C' Certificate Coaching Course ระหว่างวันที่ 2-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จำนวน 23 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1 นายอดุลย์ แจ่มแจ้ง
2 นายเอกกวี วงค์เพิ่ม
3 นายชุมพล แก้วกาหลง
4 นายดาวรุ่ง พรหมอยู่
5 นายอิทธิพงษ์ วรสิงห์
6 นายจักรพงศ์ เรณุมาศ
7 นายกังวาล เจริญการ
8 นายกฤษณะ ต่ายวัลย์
9 นายกันตพล เลิศล้ำสกุลการ
10 นายธเนศ บุบผาราม
11 นายนิวัฒน์ สิริโภไคย
12 นายนัดด์สมัย มั่นใจอางค์
13 นายภูมิพัฒน์ พินไธสง
14 นายภูวดล ดำริห์กิจ
15 นายพิษณุ มาสุข
16 นายปิยะพงษ์ ภูฆัง
17 นายพงษ์สิริ ยะกัณฐะ
18 นายศิรชัช ปรีดาบุญ
19 นายสมชาย สระทองคำ
20 นายธนาชัย สหัสโชติ
21 นายไตรรัตน์ ศรีจิตรแจ่ม
22 นายวิชิต จันทรโชติกุล
23 นายยิงศักดิ์ บัวหอม

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 27,000 บาท ผ่านชื่อบัญชี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา แม็กซ์แวลู พัฒนาการ เลขที่บัญชี : 406-806230-9

*** หลังจากนั้นให้นำส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครพร้อมเบอร์ติดต่อกลับมาที่อีเมล coachingcourse@fathailand.org ภายในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 หากผู้เข้าอบรมไม่ชำระค่าสมัครตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว

โดยผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-011-7177 ต่อ 115 เวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.