สมาคมฯ จับมือช้าง เปิดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

18 ธ.ค. 2017 15:24:57

10 months ago

สมาคมฯ จับมือช้าง เปิดอบรมโค้ชหลักสูตร FA Thailand Introductory Coaching Course ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Picture

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สนาม สามอ่าว สเตเดียม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง เปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน FA Thailand Introductory Coaching Course

การอบรมครั้งนี้นำโดย คุณ สุรพล ธาตุระหัน เป็นวิทยากร พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 28 คน อันประกอบไปด้วย

1. นายธนา ถ้วยทอง
2. นายชาติศักดิ์ วันเพ็ญ
3. นายภาณุวิชญ์ ห่อวงศ์สกุล
4. นายเฉลิมชัย อุตตะมะรัตน์
5. นายสนอง ใกล้ชิด
6. นายอานนท์ เล๊าะล่อ
7. นายกรีธา นามทิพย์
8. นายยชพล ไชยืนยง
9. นายครรชิต ชลรัตน์อมฤต
10. นายพงษ์พันธ์ อยู่หนุน
11. นายจักราวุธ มีเกล็ด
12. นายวนัส ฮาตวิเศษ
13. นายอุดมศักดิ์ พัฒน์แช่ม
14. นายชนสรณ์ นุราช
15. นายถิรวัฒน์ แก้วผลึก
16. นายอานนท์ สืบสังข์
17. นายสุรชิต ทองสุวรรณ
18. นาย ปานภพ พู่ระหงษ์
19. นายวสันต์ เชยชิด
20. นายเลิศวรรธ์น ใจเสงี่ยม
21. นายอุดมศักดิ์ แก้วขาว
22. นายอมรเทพ มาลี
23. นายนฤเบศร์ วงศ์อภัย
24. นายสุขสันต์ บุญประกอบพร
25. นายไตรรัตน์ มีอารีย์
26. นายเรวัต ศรีหอม
27. นายรัฐฐาณ์ ทองหอมฤวิทย์
28. นาย สัจจะ ประกอบชาติ

สำหรับวันแรก ได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติในหัวข้อ การอบอุ่นร่างกาย ความคล่องตัว ความเร็วและทักษะการเลี้ยงบอล

โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2560