เลขาธิการสมาคมฯ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านอบรมโค้ชหลักสูตร AFC Coaching

31 ม.ค. 2018 12:08:00

1 year ago

พล.ต.ท. พิสัณห์ จุลดิลก ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC Coaching
Picture

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมโค้ชหลักสูตร AFC Coaching Certificate Course จำนวน 78 คน ในรอบปีที่ผ่านมา

พิธีมอบในครั้งนี้ นำโดย พล.ต.ท. พิสัณห์ จุลดิลก เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในคอร์สดังกล่าว จะสามารถต่อยอดเข้าร่วมการอบรมในคอร์สต่อไปนับจากช่วงที่เรียนได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า 

สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรในแต่ละหลักสูตร มีดังต่อไปนี้

AFC ‘C’ COACHING CERTIFICATE COURSE วันที่ 18 - 31 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ จังหวัดกระบี่

1. นายจักรกริช บุญคำ
2. นายวัฒนะ นุตทัศน์
3. นายอับดุลรอเซะ แซะนุง
4. นายมายีด หมัดอะด้ำ
5. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ
6. นายสุริยัน ทรัพย์ผล
7. นายนพรัตน์ สมบัติ
8. นายศราวุฒิ วนิชศิริ
9. นายวฤิธ แสงกระจ่าง
10. นายแอนโทนี่ เจมส์ ไมเออร์
11. นายรัฐสกนธ์ นันทะแสน
12. นายจักรภพ ขัติวงค์
13. นายธีรศักดิ์ อุปการ
14. นายอนุสรณ์ กลับกลาย
15. นายเสมา ขุมหิรัญ
16. นายวัชรินทร์ สุวรรณวงค์

AFC ‘C’ COACHING CERTIFICATE COURSE วันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกลีบบัว จังหวัดกาญจนบุรี

1. นายไพทูรย์ เทียบมา
2. นายกฤษณะ ต่ายวัลย์
3. นายภูวดล ดำริห์กิจ
4. นายพงษ์สิริ ยะกัณฐะ
5. นายดาวรุ่ง พรหมอยู่
6. นายจักรพงศ์ เรณุมาศ
7. นายนัดด์สมัย มั่นใจอางค์
8. นายศิรชัช ปรีดาบุญ
9. นายธนาชัย สหัสโชติ
10. นายวิชิต จันทรโชติกุล
11. นายธเนศ บุบผาราม
12. นายกันตพล เลิศล้ำสกุลการ

AFC ‘C’ COACHING CERTIFICATE COURSE วันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น

1. นายสานิตย์ ซุ่นกี่
2. MR.LEONES PEREIRA DOS SANTOS
3. นายวีระศิลป์ วงศรีระชัย
4. นายสารัช พวงทรัพย์
5. MR.PAULO ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA
6. นายอภิศักดิ์ อ่าสายุทธ์
7. นายบุญจง ทองสุก
8. นายชัชวาลย์ แสนพะวัง
9. นายเดชา คำชื่น
10. นายมนัสชัย ภูไพสิทธิ์
11. นายวัชรพงษ์ วงษ์ศรีแก้ว
12. นายพิทยา แก้วกล่ำ
13. นายสุรพล ปั้นโฉม
14. นายธวัชชัย พลชา
15. MR. DOS SANTOS VILSON JAMES
16. MR.ISAAC COFFIE
17. นายวิโรจน์ ศิลาอ่อน

AFC ‘C’ COACHING CERTIFICATE COURSE วันที่ 17-30 พฤศจิกายน 2560 ณ สนาม IRPC จังหวัดระยอง

1. นายนิวัฒน์ วงค์อารี
2. นายณัทธภณ วรทญานันทน์
3. นายอุกฤษฎ์ ธีรจันทรานนท์
4. นายโกศวัต ว่องไวลิขิต
5. นายวิชาญชัย หาทรัพย์
6. นายทศพล แสงรัตน์
7. นายณัฐพล สมปาลี
8. นายสัญญา เพชรทิพย์
9. นายธำมรงค์ รังสี
10. นายไกรเกียรติ คูณธนทรัพย์
11. นายจรูญศักดิ์ สมกอง
12. นายสรสิช เหล็งปก
13. นายเอกสถา ธัญญกรรม
14. นายเชวง คงโนนกอก
15. นายบุญธรรม ศรีสมบัติ
16. นายสำรวณ เกษมแสง
17. นายกมล บริรักษ์
18. นายชำนาญ แพรขุนทด
19. นายวิรัช วิเศษสินธุ์

AFC ‘C’ COACHING CERTIFICATE COURSEวันที่ 17-30 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

1. นายพิชิตพงษ์ เฉยฉิว
2. นายณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์
3. นายสมเกียรติ ปัสสาจันทร์
4. นายณรงค์ วิเศษศรี
5. นายชัยวัฒน์ ปริสุทธิอมร
6. MR.DOUGLAS FREITAS CARDOZO RODRIGUES
7. นายชัยภัทร กุลวิจิตร
8. นายนราวุฒิ รักษาวงศ์
9. MR.TASEVSKI DARKO
10. นายอินทนนท์ ยอดโยธี
11. นายหาญณรงค์ ชุณหคุณากร
12. นายศรีศักดิ์ เกตุจันทรา
13. MR.DIEGO ROBERT PISHININ MENDES
14. นายสญชัย เมนขุนทด