สมาคมฯ และ กกท. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านอบรมผู้ฝึกสอนเบื้องต้น ที่ จ. ร้อยเอ็ด

10 มี.ค. 2018 16:45:38

11 months ago

สมาคมฯ และ กกท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course
Picture

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course

ภายในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก นาย สุเมธ อัครพงษ์ หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยวิทยากร นาย เอกลักษณ์ ทองอ่ำ และ นาย ปรรณ สุขแสวง ผู้ช่วยวิทยากร โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมจำนวน 30 คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.นายกฤษดา ศรัทธาธรรม
2.นายก้องภพ วิชาธร
3.นายจุนกิ ลี
4.นายเจษฎา สิ้นภัย
5.นายชัยทัศน์ เวฬุนารักษ์
6.นายณัชพล คำมี
7.นายดานุพล ไชยสุข
8.นายตรีภัทร สืบภา
9.นายทรงวิทย์ ชื่นประภารัตน์
10.นายนำพล จุมพิต
11.นายนิวัฒน์ สุขเกษม
12.นายประชา สมานทอง
13.นายปริญญา สังเสวก
14.นายพจพลพล สรณอนุศาสน์
15.นายพีราเดช ประทุมทิพย์
16.นายภูมรินทร์ มุสิกรัตน์
17.นายมณฑล พุทธสาร
18.นายรภัสศักดิ์ เสาร์วิบูลย์
19.นายรัชพล ภูมิแสนโคตร
20.นายรัชศักดิ์ นาคินชาติ
21.นายรัฐราชภูมิ มูลพงษ์
22.ดาบตำรวจ วัชรพล สุรเสน
23.นายวิวัฒน์ ศรีสุพรรณ
24.นายศรันย์ แดงรัตน์
25.นายศราวุธ ชัยมาโย
26.นายสฤษดิ์ ซามงค์
27.สิบเอก สามารถ ศิริเทศ
28.นายสารัน เยือม
29.นายอดิเรก มะโนชาติ
30.นายอานนท์ หวังสว่างกุล

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ต่อไป