ประธานเทคนิค คืออะไร?

24 ก.พ. 2017 10:53:00

1 year ago

ทำความรู้จักกับการทำหน้าที่, ขอบเขต และ ความสำคัญของตำแหน่งประธานเทคนิคฯ
Picture

ประธานเทคนิค...

มีหน้าที่ที่จะวางแผนและเป้าหมายต่างๆให้กับประเทศหรือองค์กรนั้นๆ เพื่อกำหนดทิศทางของการทำงานในการพัฒนาฟุตบอลของ ประเทศหรือองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามที่วางไว้

ความสำคัญของประธานเทคนิค...

กล่าวได้ว่านายกสมาคมฯหรือเลขาธิการสมาคมฯ มีความสำคัญในด้านบริหารเพียงใด ประธานเทคนิคก็มีความสำคัญในการวางแผน ฟุตบอลของประเทศหรือองค์กรเฉกเช่นนั้น ประเทศหรือองค์กรจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆมีประธานเทคนิคที่มี ความสามารถเพียงใด

ขอบข่ายการทำงานของประธานเทคนิค...

ประธานเทคนิค เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการนำทาง การบริหารจัดการ โปรแกรมการพัฒนาด้านเทคนิคของสมาคมฯ, สโมสร และ อื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้กำหนดทิศทางในด้านเทคนิค, ด้านการอบรมผู้ฝึกสอน, ด้านการให้ความรู้พื้นฐาน และการให้คำแนะนำต่างๆ

ประธานเทคนิคประเทศไทย...

วิทยา เลาหกุล ประธานเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งจากการเลือกตั้งเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ปี 2559 ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการวางแผนงานให้กับฟุตบอลไทยไว้หลายด้าน เช่น การทำโครงสร้างฟุตบอลพื้นฐาน การอบรมผู้ฝึกสอน การพัฒนาฟุตบอลร่วมกับประเทศต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในบุคลากรที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย ดึงเข้าทำงานร่วมกับ ประธานเทคนิคในประเทศต่างๆ ด้านการวางโครงสร้างเยาวชนให้กับทวีปเอเชีย เพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดในการพัฒนาเพื่อให้ประเทศสมาชิกใน การปฏิบัติตาม