ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนฟีฟ่า ประจำปี 2019

8 ส.ค. 2018 15:22:26

1 year ago

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนฟีฟ่า ประจำปี 2019
Picture

คณะกรรมการผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนฟีฟ่า ประจำปี 2019 โดยผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล, ฟุตซอล และฟุตบอลชาดหาดที่มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่า มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ตัดสินชายกีฬาฟุตบอล จำนวน 18 คน

1. นายชัยฤกษ์ งามสม
2. นายฑีธิชัย นวลจันทร์
3. นายมงคลชัย เพชรศรี
4. นายวิวรรธน์ จำปาอ่อน
5. นายศิวกร ภูอุดม
6. นายเกตุดำรงค์ เข็มทอง
7. นายชัยพร ยงแสง
8. นายวรินทร สัสดี
9. นายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ
10. นายต่อพงษ์ สมสิงห์
11. นายวิทยา สาระเกษ
12. นายอนุสรณ์ หนูแก้ว
13. นายกฤษฎา หลวงยศ
14. นายทัศธราวุทธ ขันทะวิชัย
15. นายภาณุมาศ พันธ์สะโม
16. นายพงษ์พัฒน์ แก้วบวร
17. นายวินัด โพธิ์พัฒน์
18. นายนที ชูสุวรรณ

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสินชายกีฬาฟุตบอล จำนวน 19 คน

1. นายคมสันต์ คำแผ่น
2. นายธเนศ ชูชื่น
3. นายพูนสวัสดิ์ สำราญสุข
4. นายภัทรพงศ์ กิจสถิตย์
5. นายภูเบศ เหล็กผา
6. นายราเชนทร์ ศรีชัย
7. นายราวุฒิ นาคฤทธิ์
8. นายอภิชิต โนพวน
9. นายตูแวยูโซะ กูจิ
10. นายคมชลัช เลขาวิจิตร
11. นายเชาวลิต พูนประสิทธิ์
12. นายธีรพล สัญญาปลื้ม
13. นายวรพงษ์ ประเสริฐศรี
14. นายวิโรจน์ ลอคำ
15. นายสุเมธ เปียศิริ
16. นายกิติศักดิ์ พิกุลเงิน
17. นายไชยา ศรีภักดิ์
18. นายโชติระวีย์ ทองดวง
19. นายนิรุตม์ เรืองศรีชาติ

รายชื่อผู้ตัดสินหญิงกีฬาฟุตบอล จำนวน 5 คน

1. นางสาวนันทิกาญจน์ บัวสระ
2. นางสาวสุนิตา ทองถวิล
3. นางสาวพรรษา ชัยสนิท
4. นางสาวทัศนีย์ เขื่อนเพชร
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสราภรณ์ มะนิหมุด

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิงกีฬาฟุตบอล จำนวน 7 คน

1. นางสาวสุภาวรรณ หินทอง
2. นางสาวนวลนิจ ดอนจังหรีด
3. นางสาวอริษา จันทร์โสม
4. นางสาวพัศธนัญญา เกษสุดาภรณ์
5. นางสาวสุพัฒชา มะปราง
6. นางสาวสมจิตร เพลิดขุนทด
7. นางสาวนุชจลิน อินทร์ชัย

รายชื่อผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด จำนวน 17 คน

1. นายยุทธกร ไม้เกตุ
2. นายเบญจพล หมู่เจริญทรัพย์
3. นายอรรถพล ยรรยงเสวี
4. นายพรณรงค์ ไกรรอด
5. นายมนตรี ทองคลอด
6. นายกนกศักดิ์ ศิริพล
7. นายชลกาญจน์ เหลือสะอาด
8. นายจิรกานต์ แร่กาสินธ์
9. นายณัฐวัฒน์ ทองคำ
10. นายศุภฤทธิ์ อุดมา
11. นายนิรุช ฉุนพ่วง
12. นายวรพจน์ ภู่ระหงษ์
13. นายศรายุทธ จันทร
14. นายเอกสิทธิ์ อำมาตย์เอก
15. นายวันชนะ ครุณรัมย์
16. นางสาวปนัดดา โคตรเสนาภัทรา
17. นางสาวปภาณัช อินทรณกรณ์