ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Introductory ที่ จ. พะเยา

10 ส.ค. 2018 14:20:14

6 months ago

ฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course
Picture

ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจที่ 32 จังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพีรพัฒน์ กาติ๊บ 
2. นายภาณุวิชญ์ ละอองเอี่ยม 
3. นายถิรวัฒน์ ศลสกล 
4. นายภาณุมาศ อานแดง 
5. นายลิขิต การินทา 
6. นายอดิศักดิ์ จิตตาวงศ์ 
7. นายปรวัฒน์ สวนยศ 
8. นายปฐมพงษ์ สมปานวัง 
9. นายพิชัย วงศ์โกฎ 
10. นายภาสกร ธรรมวิชัยพันธุ์ 
11. นายสกล พินิจสุวรรณ 
12. นายเสกสิทธิ์ พรมชัย 
13. นายสุทธิพงศ์ โนจันทร์ 
14. นายอนุรักษ์ ยอดวงศ์ 
15. นายอนุวัติ ทองเอีย 
16. นายขุนกาญจน์ ตระกูลกาญจน์
17. นายกิตติ์ธเนศ ธนายศอาภาพัฒน์
18. นายสุพันธุ์ศักดิ์ เต็มเต๊ะ
19. นายกิตติชัย กุสาวดี
21. นายจาตุรงค์ สุคันโธ
22. นายสมเกียรติ ถูกนึก
23. นายชนินทร์ เบ็นสมัน
24. นายธนนท์ สิงห์แก้ว
25. นายสรายุทธิ์ ทะลิ
26. นายเกียรติชัย เกื้อมิตร
27. นายสมเจตน์ มาละ
28. นายภูวดล กุญชร
29. นายวีระยุทธ จิตขุนทด
30. นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรประดับ

สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ช้างอินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดย เครื่องดื่มตราช้าง ซึ่งผู้ที่มีรายชื่อทั้ง 30 คน สามารถติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าอบรมได้ที่ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-408-1523 ในเวลาทำการ 09.00 - 17.00 น.