ประกาศ : เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

6 ก.ย. 2018 13:44:15

7 months ago

สมาคมฯ ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษา เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์
Picture

เพื่อให้การบริหารงานของ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อกิจการของสมาคมฯ 

จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นที่ปรึกษาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้แก่

๑. นายวิรัช ชาญพานิชย์

๒. พลตำรวจตรี ประยนต์ ลาเสือ

๓. นายสุทธินันท์ บุญมี

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่ง ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑