ประกาศ เรื่อง จัดจ้างนิติบุคคลสำหรับงานก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์ ณ ม. กรุงเทพธนบุรี

7 ก.ย. 2018 12:39:00

1 year ago

สมาคมฯ ประกาศจัดจ้างนิติบุคคลสำหรับงานก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์ ณ ม. กรุงเทพธนบุรี โดยวิธีการคัดเลือก
Picture

ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สร้างสนามฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจนเสร็จสิ้นแล้วนั้น

เพื่อให้การใช้สนามฟุตบอลดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความประสงค์ที่จะจัดจ้างนิติบุคคลสำหรับงานก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์ ในบริเวณดังกล่าว ด้วยวิธีการคัดเลือก โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
2. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
6. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
7. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
8. ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องทำการก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 8.1 ก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์ 2 ชั้น ขนาด 63.00 x 9.00 เมตร
 8.2 อาคารอัฒจันทร์ชั้นล่างประกอบด้วย
 8.2.1 ทางเดินเข้าสนาม
 8.2.2 ห้องพักผู้ตัดสิน
 8.2.3 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
 8.2.4 ห้องเปลี่ยนชุดแข่ง
 8.2.5 ห้องอาบน้ำนักกีฬา
 8.2.6 ห้องนำผู้ชม 2 ห้อง
 8.3 อาคารอัฒจันทร์ชั้นบนประกอบด้วย อัฒจันทร์นั่งชมฟุตบอล ซึ่งสามารถนั่งชมฟุตบอลได้ทั้งสองสนาม
9. ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีแนวทาง แผนงาน รวมทั้งวิธีดำเนินงานที่เหมาะสมกับการก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์ ตลอดจนมีอุปกรณ์ประกอบการทำงานที่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์

โดยผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2011-7177 ต่อ 122 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ อีเมล secretariat@fathailand.org ภายในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561