สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้ร่วมอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรเบื้องต้น ที่จังหวัดบุรีรัมย์

11 ต.ค. 2018 13:14:46

8 months ago

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้ร่วมอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ที่ จ. บุรีรัมย์
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายบรรลือ คุ้มวงศ์
2.นายอมเรศ อมรเลิศศักดิ์
3.นายชลชาติ ศิริพานิช
4.นายเถลิงกิจ บัญชาสุทธิกุล
5.นายกฤตชนกันต์ โพธิ์ดวง
6.นายศักดา เชื้อสิงห์
7.นายจอมยุทธ์ โภคทรัพย์
8.นายเปรมศักดิ์ รุ่งเรือง
9.นายสุกรี จอดรัมย์
10. นายโชติกาญจน์ ธรรมบุตร
11. นายวสันต์ สุขสูงเนิน
12. นายพิชิต มะติยาภักดิ์
13. นายธงชัย ปัสยัง
14. นายนิรุต ดวงสูงเนิน
15. นายภฏิภัค โพธิงาม
16. นายพงษ์พันธ์ อารีรัมย์
17. นายเอกราช เขมวสุธามาศ
18. นายปรินทร สัทธะประโคน
19. นายภวัต เถียรทองศรี
20. นายธีระพัฒน์ ชูประเสริฐ
21. นายเกียรติณรงค์ ชนะพล
22. นายณัฐกร พัฒนเพชร
23. นายชัชวาล ศรีแก้วคง
24. นายธนิต ทองสุก
25. นายนรากร วรรณหัด
26. นายวัลลภ ใสรัมย์
27. นายวีระพงษ์ ชนะหาญ
28. นายสมพล จันทรส
29. นายอภิโชค แสนวงษ์
30. นายอมรโชค คำศรี

สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ช้างอินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดย เครื่องดื่มตราช้าง ซึ่งผู้ที่มีรายชื่อทั้ง 30 คน สามารถติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าอบรมได้ที่ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-408-1523 ในเวลาทำการ 09.00 - 17.00 น.