ประกาศ : แต่งตั้งประธานโครงการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย

17 มี.ค. 2017 12:21:04

1 year ago

สมาคมฯ ประกาศแต่งตั้ง ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานโครงการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย
Picture

ด้วย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายและแผนระยะยาว เพื่อการพัฒนากีฬาฟุตบอลของชาติ ซึ่งนักกีฬาฟุตบอลเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่มเป็นเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ให้สามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยของสมาคม ฯ บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายที่ตั้งไว้ จึงแต่งตั้งให้

ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เป็นประธานโครงการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ให้มีหน้าที่กำกับดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย จนเสร็จสิ้นภารกิจ โดยให้มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลสำหรับดำเนินการ ตามโครงการ ฯ นี้ด้วย

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป