สมาคมฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

27 มิ.ย. 2019 18:20:00

11 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์                 

จำนวน : 1 อัตรา (เพศ หญิง/ชาย)

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

รายละเอียดของงาน

1. ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิก จ่าย พร้อมเคลียร์เงินทดรองจากทุกฝ่ายของสมาคมฯ

2. ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เกี่ยวกับการตั้งเบิก จ่าย

3. ตรวจสอบและรับผิดชอบงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีความเรียบร้อย ถูกต้อง เพื่อส่งต่อฝ่ายบัญชีฯ ให้ตรงตามกำหนดเวลา

4. สรุปและบันทึกเงินตราต่างประเทศในระบบ Express

5. บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันเข้าระบบ Express

6. กระทบยอดบัญชีเงินทดรองจ่ายจากบัญชีแยกประเภท

7. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติตำแหน่ง     

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือการบัญชี

2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินหรือการบัญชี อย่างน้อย 2 ปี

3. มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การทำงาน

4. มีความรู้ด้านภาษีอากร

5. มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน เช่น เอกสารทางด้านบัญชี รับ-จ่าย  และบัญชีแยกประเภท

6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้

7. หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี และเคยใช้ Program Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. มีบุคลิกภาพ และสามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดี

9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สถานะการจ้าง : เป็นพนักงานประจำ

วิธีการรับสมัคร 

ส่งประวัติพร้อมแนบเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครงาน มาที่ humanresources@fathailand.org (โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น) ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นี้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชมพู โทร. 0-2011-7177 ต่อ 131