ประกาศ เรื่อง จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ

26 ก.ค. 2019 15:46:00

4 months ago

ประกาศสมาคมฯ เรื่อง จัดจ้างนิติบุคคลเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ โดยวิธีการคัดเลือก (TOR)
Picture

ประกาศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 074 / 2562
เรื่อง จัดจ้างนิติบุคคลเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ
โดยวิธีการคัดเลือก (Term of Reference : TOR)

ด้วย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีโครงการที่จะก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลและศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้การดังกล่าวเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความประสงค์ที่จะจัดจ้างนิติบุคคลเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ เพื่อจัดหานิติบุคคลเข้าเป็นผู้รับเหมาทำการสำรวจและปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ด้วยวิธีการคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
2. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
6. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
7. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
8. ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการจัดหาและควบคุมผู้รับเหมาที่จะดำเนินการสำรวจและปรับภูมิทัศน์ และหรือดำเนินการก่อสร้างใดๆ ดังนี้
8.1 Contouring
8.2 Soil Test
8.3 Clearing
9. ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีแนวทาง แผนงาน รวมทั้งวิธีดำเนินงานที่เหมาะสมกับการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ตลอดจนมีอุปกรณ์ประกอบการทำงานที่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์

ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2011-7177 ต่อ 124 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ อีเมล secretariat@fathailand.org ภายในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 ในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์