ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านคุณสมบัติ เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินฟุตบอล รุ่นที่ 27

14 ส.ค. 2019 14:50:41

3 months ago

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินฟุตบอล รุ่นที่ 27
Picture

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีคุณสมบัติ เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพ ในการก้าวไปเป็นผู้ตัดสินฟุตบอล รุ่นที่ 27 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1

1 นางสาวกชกร โสภาพล
2 นางสาวกนกสิริ สุขรี
3 นางสาวกรทิพ ริยะบุตร
4 นางสาวกรรณิกา โพธิ์ธง
5 นางสาวกัญญาณัฐ คล้ายเชย
6 นางสาวคชกร กางทาสี
7 นางสาวจิตรานุช ใสอุดม
8 นางสาวจิราวรรณ ทิวงศ์
9 นางสาวชมพูนุช มลิธรรม
10 นางสาวฐิติมา วงษ์ขันธ์
11 นางสาวณัฐกานต์ ทองจอก
12 นางสาวณิชรัตน์ สุขสบาย
13 นางสาวณิชากร สุธรรม
14 นางสาวทักษพร สาขา
15 นางสาวทัศนีย์ เกื้อแส้ง
16 นางสาวกชกร โสภาพล
17 นางสาวกนกสิริ สุขรี
18 นางสาวกรทิพ ริยะบุตร
19 นางสาวกรรณิกา โพธิ์ธง
20 นางสาวนิสชา สังข์ประสิทธิ์
21 นางสาวนิสา ร่มเย็น
22 นางสาวปภาดา งามแก้ว
23 นางสาวประภาพร บุญสุข
24 นางสาวปวริศา พรมภักดิ์
25 นางสาวปิยธิดา แสนพันนา
26 นางสาวพเยาว์ ควรคนึง
27 นางสาวพเยาว์ ควรคนึง
28 นางสาวพิชชาพร สรวงศิริ
29 นางสาววรรณพร วงเวียน
30 นางสาววัชรีวรรณ ศิริบูรณ์
31 นางสาวโศภิษฐา จันดี
32 นางสาวสรัญญา บุฬพรหม
33 นางสาวสลิลรัตน์ พลโตร
34 นางสาวสุจิตรา ทองกอง
35 นางสาวสุภาวดี เรียงสา
36 นางสาวเหมวรรณ ห่วงจริง
37 นางสาวอมรรัตน์ แสงหิน
38 นางสาวอรยา ศรีดารักดิ์
39 นางสาวอังคณา สังสระน้อย
40 นางสาวอาภาพร ไทโสดา
41 นางสาวอารีนา แวหามะ
42 นางสาวอารียา เกษมทองมา

กลุ่มที่ 2

1 นายการุณ กลางทุ่ง
2 นายกฤษกร ชัยนิคม
3 นายกฤษฎา พินิจมนตรี
4 นายกฤษฎา ราภูมิ
5 นายกิตติ เพ็มศิลป์
6 นายกิตติชัย ศรีหาโคตร
7 นายกิตติพศ บุญแพง
8 นายกิตติศักดิ์ โคตรปัญญา
9 นายกุลพัฒน์ เอี่ยมประเสริฐ
10 นายไกรลาส เคนคำมิ่ง
11 นายไกรวิทย์ วิเศษสา
12 นายคงเดช ตาลหยง
13 นายคชรัตน์ รัตนโชติ
14 นายคณาธิป ไวไชสง
15 นายจักรกฤษณ์ นาหัวนิล
16 นายจักรกฤษณ์ ประทุม
17 นายจักรพงษ์ พงษ์ประเทศ
18 นายจักรพันธ์ โพธิ์นอก
19 นายจิระพันธ์ หงษ์สุดตา
20 นายจิรายุ ศิริวัฒนกุล
21 นายจิรายุ โอษฐ์จันทร์ศรี
22 นายเจษฎา วงค์มา
23 นายฉัตรชัย วิชัยดิษฐ์
24 นายฉัตรณรงค์ แสงวิจิตร
25 นายฉัตรนรินทร์ จันทร์เม้า
26 นายฉัตรมงคล พรมเสนา
27 นายฉัตรมงคล รามางกูร
28 นายเฉลิมเกียรติ บุญบำรุง
29 นายเฉลิมพร แก้วสุมา
30 นายชนินทร์ ศรศักดิ์
31 นายชลทิศ ช้างขาว
32 นายชัยนรินทร์ เวียงคำ
33 นายชัยนรินทร์ เวียงคำ
34 นายชัยวัฒน์ มุกดา
35 นายชาคริต ศิริพงษ์
36 นายชาญชัย ดาษดื่น
37 นายชาญวิทย์ ชวลิต
38 นายชูเกียรติ บุญชู
39 นายไซฟุลเลาะห์ ซากา
40 นายญาณิน นันทคำภิรา
41 นายฐปนกรฆ์ เกียรติถนอมกุล
42 นายณรงค์ ว่องไว
43 นายณรงค์ชัย มั่นนาค
44 นายณรงค์ศักดิ์ บางแสนอ่อน
45 นายณัฐกานต์ สิงสาร
46 นายณัฐดนัย แดงประดับ
47 นายณัฐนนท์ เชี่ยวพรรษา
48 นายณัฐนนท์ นาสอน
49 นายณัฐพล ดุลชาติ
50 นายณัฐภณ วดีศิริศักดิ์
51 นายณัฐภูมิ ทองเหง้า
52 นายณัฐวัตร กองสุวรรณ์
53 นายณัฐเศรษฐ พลโยธา
54 นายณัฐสินทร์ บุญขอด
55 นายตนุภัทร อิ่มนวล
56 นายทักษ์ดนัย ชนาบูรณ์
57 นายทัศพร ทิ้งชั่ว
58 นายธนกฤต เฟื่องสกุล
59 นายธนชาติ อารีเอื้อ
60 นายธนเดช แท่นประเสริฐ
61 นายธนัทพล สัญญาปลื้ม
62 นายธนากร หลอดท้าว
63 นายธนาธิป โกมลสันติกุล
64 นายธนิสร อ่อนจิ๋ว
65 นายธเนศ ศรีไชย
66 นายธรรมนูญ ยะคำปลุก
67 นายธีรพงษ์ ดาษดา
68 นายธีรภัทร พันสาง
69 นายธีรเมธ สุขเอียด
70 นายธีรยุทธ์ ระดาฤทธิ์
71 นายธีระพงษ์ พลชนะ
72 นายธีระพล นนทคำจันทร์
73 นายนครินทร์ ทองเกิด
74 นายนนทกานต์ บัวหอม
75 นายนพเก้า สุดวิลัย
76 นายนพดล คนเพียร
77 นายนพเดช รั่งกระโทก
78 นายนพรัตน์ สุขสำราญ
79 นายนพรัตน์ สุขสำราญ
80 นายนฤเบศ บุญล้อม
81 นายนำโชค ช้างศรี
82 นายนิติพล วราหะ
83 นายนิวัฒน์ สุขรัง
84 นายนูรดิน เวาะและ
85 นายเนติพงศ์ เอี่ยมโซ้
86 นายบัณฑิต เชื้อนิล
87 นายบุณยกร ปู้หน้อย
88 นายบุรินทร์ เกษมกิตติกุล
89 นายบุรินทร์ สมฤทธิ์
90 นายปฎิกาน สุกุมาลย์
91 นายปฎิภาณ วรรณวิจิตร
92 นายปฏิพล อัครบุตร
93 นายประสิทธิ์ชัย บุ้งทอง
94 นายปรัชญา ธนุพเพธา
95 นายปราโมทย์ ไชยราช
96 นายปรีชา ชูชาติเชื้อ
97 นายปัญญา นวะสิมัยนาม
98 นายปัญญา นวะสิมัยนาม
99 นายปิยะชาติ ภักดีล้น
100 นายปิยะณัฐ มีกระมลเวช
101 นายปิยะพงษ์ คลังประโคน
102 นายพงศกร ต่อเงิน
103 นายพงศ์เทพ อุ่นใจ
104 นายพงศธร ทองโม้
105 นายพงศธร สายยศ
106 นายพงษ์ดนัย บุญมา
107 นายพรเทพ พรหมโสภา
108 นายพรสวรรค์ อ้นขวัญเมือง
109 นายพลศักดิ์ กล้าหาญ
110 นายพัชรพงศ์ การบรรจง
111 นายพัฒนฉัตร กันตยาสกุล
112 นายพีระพงษ์ ปิติภาสวิวัฒ
113 นายไพฑูรย์ อ่อนคำลุน
114 นายไพสิทธิ์ สุวรรณรัตน์
115 นายฟารุค เจะมะ
116 นายภคพงษ์ พรมโคกกลาง
117 นายภสคิไนย์ เนียนกระโทก
118 นายภัทรดนัย ใจซื่อ
119 นายภานณุพงศ์ เลิศคง
120 นายภานุวัฒน์ ขัติใจวงค์
121 นายภูธเนศ คูณบุราณ
122 นายภูมิณภัทร์ อาจหาญ
123 นายภูริพงษ์ วีศรี
124 นายภูวณัฐ์ วงศ์ษา
125 นายมนทาระ บุญแดนไพร
126 นายมหัสจรรย์ ดวงตะวัน
127 นายมานะ มีสุวรรณ
128 นายเมธาวิน ชูจิตร์
129 นายยงยุทธ คำสงค์
130 นายยศธร ศรีษะโคตร
131 นายยุทธนา สีมาชัย
132 นายรณชัช เสน่ห์วงค์
133 นายรอซี อายา
134 นายรัชพล แน่นอุดร
135 นายรัฐเขตต์ พุทธศร
136 นายรัฐชา มั่นปาน
137 นายรัฐนนท์ สิงห์คำ
138 นายราชัน แสงวิมาน
139 นายราชันย์ ผดุงเวียง
140 นายวชิระ พรมทันใจ
141 นายวทัญญู คำมูล
142 นายวรเชษฐ์ สุดเกษ
143 นายวรพล แสนจันทร์ 
144 นายวรรณเมธี สุวิทยะเสถียร
145 นายวรานนท์ ซุ้นสุวรรณ
146 นายวรายุส จันทะคุณ
147 นายวราวุฒิ เงินชัย
148 นายวสันต์ พรมหญ้าคา
149 นายวัชชิราภรณ์ ยวงโพธิ์
150 นายวัชรพงษ์ บัมแสง
151 นายวัชระ ยามี
152 นายวัชรินทร์ ช่างรัมย์
153 นายวัชรินทร์ ประสาร
154 นายวัฒนา ศิริชัย
155 นายวันเฉลิม แดงดิษฐ์
156 นายวาทิน ไตยวงค์
157 นายวายุ แย้มศรี
158 นายวิชชกร อึ๊งวัฒนา
159 นายวิชญ์พล เรืองรอง
160 นายวิฒิไกร ปัญญาหาร
161 นายวิทวัส ศรีสมัย
162 นายวิทัศน์ สุวรรณบุตร
163 นายวิสิฐศักดิ์ จันตะคุณ
164 นายวีรพงษ์ ไชยสุข
165 นายวีรวัฒน์ จันทวาส
166 นายวีรวัฒน์ จันทวาส
167 นายวีระพงษ์ ไชยสุข
168 นายวีระพล ดูสันเทียะ
169 นายวุฒิชัย ในริกูล
170 นายวุฒิชัย สายวิเศษ
171 นายวุฒินันท์ จำปาหวาย
172 นายวุฒิพงษ์ อยู่นาน
173 นายศรัญยู เต็งวิวัฒนะพานิช
174 นายศราวุฒิ ทานุรัตน์
175 นายศักดิ์สกุล สุรคูปต์
176 นายศักดิ์สิทธิ์ น้อยสุวรรณ
177 นายศักดิ์สิทธิ์ พลายเพ็ชร
178 นายศุภกร ภาวรกาย
179 นายศุภชัย ชมชิด
180 นายศุภโชค เนียมทอง
181 นายศุภวิชญ์ จารีรัตน์
182 นายศุวสันต์ จันทร์ภูมิ
183 นายสถาพร พลงยอด
184 นายสถิระ ยรรยงเกียรติ
185 นายสมชาย สีย่อ
186 นายสราวุฒิ มัครมย์
187 นายสราวุฒิ หุ่นสุวรรณ
188 นายสราวุธ ขมวดทรัพย์
189 นายสราวุธ ธรรมสัตย์
190 นายสหรัฐ ปฎิสนธิ์
191 นายสันติภาพ ทองมี
192 นายสัมปันโน ว่องกิตติสิน
193 นายสิทธิชัย หาสกุล
194 นายสิรวิชญ์ คนงาม
195 นายสิริกร สอบุญ
196 นายสุชาติ กุยซือ
197 นายสุทธิพงษ์ อ่อนทุวงศ์
198 นายสุเทวพงษ์ พันโนฤทธิ์
199 นายสุเมศ เมรมาตร
200 นายสุรเชษฐ หมื่นแก้ว
201 นายสุรเดช อึงสกาว
202 นายสุรทัศน์ สานนท์
203 นายสุรพงษ์ จันทร์กิ่ว
204 นายสุรพัศ เกิดบุญมา
205 นายเสริมศักดิ์ บริบูรณ์
206 นายโสภณ บุญเลิศ
207 นายองอาจ วงค์แดง
208 นายองอาจ สมพงษ์
209 นายอดิศักดิ์ ทองมหา
210 นายอดิศักดิ์ ทองมหา
211 นายอธิบดี วังสี
212 นายอนันต์ อินทร์ฉาย
213 นายอนันตกุล ยอดไธสง
214 นายอนันต์ชัย ศรีสุวรรณ
215 นายอนุชา แก้วประสิทธิ์
216 นายอนุชา ไชยวัต
217 นายอนุศักดิ์ สิมประเสริฐ
218 นายอนุสรณ์ บินหมัด
219 นายอโนชา ประภัสสร
220 นายอภิชาติ ตะวันเบิกฟ้า
221 นายอภิชาติ ราชนิตย์
222 นายอมรชัย ขันติวงศ์
223 นายอมรเทพ สงสัย
224 นายอรรถกร ไถ่กระโทก
225 นายอรรถพล โซ๊ะเฮ็ง
226 นายอรรถวิทย์ ธาตุจันทร์
227 นายอรรถสิทธิ์ แก้วเชียง
228 นายอลัน ยะโกะ
229 นายอัครชัย จันทะลี
230 นายอัจฉริยะ พงษ์สวัสดิ์
231 นายอัฟฟาน เปาะอาแชะ
232 นายอัมรินทร์ ศรีโยหะจิรโชติ
233 นายอาทิตย์ วิเชียร
234 นายอานนท์ โคตรทิพย์
235 นายอานนท์ เล๊าะล่อ
236 นายอานุวาล หะยียูโซะ
237 นายอำนาจ อุ่นแก้ว
238 นายอิสมาแอ เปาะหะ
239 นายเอกรัตน์ สมเพ็ชร
240 นายฮาปิส หมันเค็น
241 พงษ์ทัต อนันตอาจ
242 สิบเอกยุทธพงศ์ ริยะสาร

กลุ่มที่ 3

1 นายกฤช พิมพญานนท์ 
2 นายกิจติภูมิ ท่อนทองแดง 
3 นายกิตติพันธ์ ยืนยง 
4 นายกิตติภพ ทับบุรี 
5 นายกีรติ จันตุด 
6 นายไกรวิชญ์ แสนโชติอรุณ 
7 นายเกรียงไกร ทะพานันจารุกร 
8 นายเกียรติคุณ แสงชินตา 
9 นายเกียรติพงษ์ สุขเกษม 
10 นายเกียรติศักดิ์ แก้วคง 
11 นายเกียรติศักดิ์ จันทร์มล 
12 นายเกียรติศักดิ์ พจน์รัมย์ 
13 นายเกียรติศักดิ์ วัฒนะเจน 
14 นายคมเพชร จันทผล 
15 นายคมกริช แสนวงษ์ 
16 นายคมสันต์ บับบุตร 
17 นายคำภีร์ ประทาพันธ์ 
18 นายคุณัชญ์ สังภนี 
19 นายคุณาธร เกตุจันทรา 
20 นายจรัญบวร แพนศรี 
21 นายจักรกฤษ พลนอก 
22 นายจักรกฤษณ์ อู่แสนขันธ์ 
23 นายจักรพงศ์ แสนซิว 
24 นายจักรพรรดิ์ สุกทน 
25 นายจักรพันธ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา 
26 นายจักรภัทร มุมกลาง 
27 นายจักรภัทร อินหล่ม 
28 นายจารุพัฒน์ สุวรรณวงษ์ 
29 นายจิรายุทธ อาธิโรยรัมย์ 
30 นายจีระวัฒน์ ชวยบุญชุม 
31 นายเฉลิมชัย เดชอรัญ 
32 นายชนาธิป มีชัย 
33 นายชยางกูร ศรีโท 
34 นายชัยชนะ สุวรรณสิงห์ 
35 นายชัยชนะ อ้อมชมพู 
36 นายชัยชาญ จันทะคัด 
37 นายชัยวัฒน์ รูปสะอาด 
38 นายชาญชัย พลคำมาก 
39 นายชาญวิชา สุขชีพ 
40 นายชินวัตร โคตรใต้ 
41 นายชุมพล นุนโส 
42 นายซอดีกี หะยีดาโอะ 
43 นายซอลาซูดีน เจะยอ 
44 นายซัลมาน กาเจ 
45 นายซุบฮี สะแลแม 
46 นายซุลฟักก๊อต โคะหะ 
47 นายญาณวุฒิ สารีคำ 
48 นายณพลพัทธ์ วรเวช 
49 นายณรงค์ศักดิ์ สืบพราหมณ์ 
50 นายณัฐพงศ์ กลิ่นทับ 
51 นายณัฎฐกิตต์ ชุรทิพาพงศ์ 
52 นายณัฎฐพัชร รักสองหมื่น 
53 นายณัฐดนัย ลาภานิกรณ์ 
54 นายณัฐนนท์ ชาญปรานีช 
55 นายณัฐพนธ์ อัฐนาค 
56 นายณัฐพร สัมฤทธิ์ 
57 นายณัฐพล ภูมิศรี 
58 นายณัฐรัชต์ ขำสีสด 
59 นายณัฐวัฒน์ วงค์แสง 
60 นายณัฐวุฒิ กิตย์สรรพ์ 
61 นายณัฐวุฒิ ดาศรี 
62 นายณัฐวุฒิ พรชัยวิรุฬห์ 
63 นายณัฐวุฒิ สวนสีดา 
64 นายณัฐวุธ แสงแป้น 
65 นายณัฐสิทธิ์ มีหวายหลืม 
66 นายดนัย ยมมูล 
67 นายดลวัฒน์ โวหาร 
68 นายดัสวิม หะยีหมัด 
69 นายเดชณรงค์ เหล็บเนียม 
70 นายดำรงศักดิ์ เมฆชะอุ่ม 
71 นายไตรภพ สุระ 
72 นายถนอม ภาพชัยภูมิ 
73 นายทรงพล เป็นไทย 
74 นายทศพล เทศารินทร์ 
75 นายทินกร ลูกหยี 
76 นายทิวากร สว่างพงศ์ 
77 นายเทพดล เลิศอาวาส 
78 นายเทพรังสรรค์ การะเกตุ 
79 นายเทวฤทธิ์ ใหม่อ่อน 
80 นายธนกร พูลพร้าว 
81 นายธนกฤต กลับวุ่น 
82 นายธนกฤษณ์ ทับทิมอ่อน 
83 นายธนดล ตั๊นตระกูล 
84 นายธนพงษ์ เกศวินัย 
85 นายธนพล กาญจนอุดม 
86 นายธนพัฒน์ ภักดีกิจ 
87 นายธนภรณ์ ขอสุข 
88 นายธนภัทร ไวจำปา 
89 นายธนวัฒน์ เกียรติเจริญศิริ 
90 นายธนวัฒน์ คีรีขจิต 
91 นายธนวัฒน์ สุขเลิศ 
92 นายธนวัต บุญมา 
93 นายธนากร จาบทอง 
94 นายธนากร ตะลา 
95 นายธนากร ทรัพย์สุขใส 
96 นายธวัชชัย เจ็กจันทึก 
97 นายธวัชชัย รวดเร็ว 
98 นายธัชภูมิ ล้านเมือง 
99 นายธิเบศ หลงตรี 
100 นายธีรเมธ พรหมจรรย์ 
101 นายธีรพล นาคทอง 
102 นายธีรพัฒน์ อินเสนา 
103 นายธีรภัทร มงคลสีลา 
104 นายธีรวัฒน์ จิตต์ชะนะ 
105 นายธีรศักดิ์ รันธรักษ์ 
106 นายนเรศ ไปปลอด 
107 นายนซาอีย์ ดือราแม 
108 นายนนทวัฒน์ สมนุ่น 
109 นายนนทะสิงห์ คำสร้อย 
110 นายนพกานต์ แก้วเล็ก 
111 นายนฤดล พวงประทัน 
112 นายนฤพร เพชรเชนทร์ 
113 นายนฤพล ทุโต 
114 นายนัธทวัฒน์ บุญปก 
115 นายนันทวัฒน์ ชอบสวน 
116 นายนัสรี เจ๊ะแว 
117 นายนารพัสวิ์ นิตยชาติ 
118 นายนิธิพงศ์ ทรงศรี 
119 นายนิสิพงษ์ กินรี 
120 นายนิอันวา ดือราแม 
121 นายบัณฑิต โพธิ์แก้ว 
122 นายบุญเดช พุทธาหอม 
123 นายบุญโต ศรีจันทร์ 
124 นายปฎิพัทธ์ เจริญเศรษฐกุล 
125 นายปณวัฒน์ ลีคำ 
126 นายปรมัตถ์ โสภณ 
127 นายประเสริฐ แก้วทอง 
128 นายประเสริฐ คงรอด 
129 นายประชา โชคชัยมงคล 
130 นายปริชาติ แดนอินทร์ 
131 นายปริญญา น้ำเลี้ยงขัน 
132 นายปิ่นพงศ์ เกิดลาภ 
133 นายปิยะ ศรีโคตร 
134 นายพงศธร ตะโกพร 
135 นายพงศนาท ทองเกิด 
136 นายพงษ์เพชร พงษ์ล้ำเลิศ 
137 นายพงษ์พนา นุ่นแก้ว 
138 นายพงษ์พิพัฒน์ นนท์ธนะ 
139 นายพรชัย บุญเลขา 
140 นายพรพิพัฒน์ นวลสำเนียง 
141 นายพรรณารายณ์ อินธิเดช 
142 นายพรศักดิ์ หลงละเลิง 
143 นายพลวัฒน์ มั่งมี
144 นายพลสุกฤษฎิ์ เหมือนเผ่าพงษ์
145 นายพลาวิชญ์ แก้วกาบิน
146 นายพัชระ พัดชา
147 นายพัฒนาพงศ์ มาลา
148 นายพิชญะ เกษม
149 นายพิริยะ โวหาร
150 นายพีระพล คำมะสิงห์
151 นายฟีรดาวส์ ดือราแม
152 นายภานุเดช พันอินทร์
153 นายภานุพงษ์ สมวงษ์
154 นายภานุวิชญ์ แก้วจันทร์
155 นายภาสกร ใจหอม
156 นายภาสกร ศุภวิทยกุล
157 นายภูมิศักดิ์ เกษม
158 นายภูริ พูนลีน
159 นายภูศิษฐ์ วัฒน์ผดุงเกียรติ
160 นายมกรธวัช ตั้งต้นวงษ์
161 นายมงคล โมกขะรัตน์
162 นายมะพารี แงะหะ
163 นายมะยาที มะเด๊าะ
164 นายมานิตย์ ฉุนเฉียว
165 นายมูหัมหมัดอุสมัน สาแมบากอ
166 นายมูฮัมหมัดซุกรอม สะหะโด
167 นายมูฮำหมัดซัยยูกี ซีนา
168 นายมูฮำหมัดซิดดีกีน เจะนิ
169 นายเมฆา ทีสุกะ
170 นายยอดทวี ฤทธิ์ศรี
171 นายโยธิน อยู่สถิตย์
172 นายรชตะ ประถมปัทมะ
173 นายรติกร รีทอง
174 นายรังสรรค์ ผุดวัฒน์
175 นายรัชชานนท์ อรรถศิริปัญญา
176 นายฤทธิ์เกียร์ สังข์ทอง
177 นายวรพงศ์ ขันธศักดิ์
178 นายวรพงศ์ หล่าเพชร
179 นายวรรณชัย น้อยนาค
180 นายวรรณที ณ พทัลุง
181 นายวรวัจน์ สุวรรณเคหะ
182 นายวรวิทย์ พฤกษ์อุดม
183 นายวรอัต ทองประดิษฐ
184 นายวรัญญู จันทร์หอ
185 นายวริพล ปานเอม
186 นายวสันต์ เคารพ
187 นายวสันต์ เคารพ
188 นายวสันต์ ตะโนนทอง
189 นายวัชรพล เขียวคำปัน
190 นายวัชระ วงษ์ขันธ์
191 นายวัชระ สุบินดา
192 นายวัชรินทร์ กวนสมบัติ
193 นายวันอัสมีน แอสะแมะ
194 นายวันอัสมีน มะเกะ
195 นายวันฮัสมีน มะเกะ
196 นายวิศรุต กันทะวงศ์
197 นายวิศรุต พลเยี่ยม
198 นายวีรพงษ์ ว่องวิการณ์
199 นายวีรพงษ์ สมอทอง
200 นายวีรฟาน โต๊ะยอ
201 นายวีรยุทธ มีศิริ
202 นายวีรยุทธ สิทธิเพ็ง
203 นายวีระยุทธ หนูปอง
204 นายแวอัรมัน แวมายิ
205 นายศดายุ จันภิรมณ์
206 นายศรายุทธ จันทร์เพ็ง
207 นายศักดา แสงส่อง
208 นายศักดิ์สิทธิ์ จันต๊ะอิน
209 นายศักรินทร์ หลํารอด
210 นายศิโรดม เฉลาประโคน
211 นายศิรทัช เครือคำ
212 นายศิวกร เพ็งสุวรรณ
213 นายศิวกร บุญสุข
214 นายศุภทิน เกลี้ยงกลม
215 นายศุภวัฒน์ สำราญ
216 นายโศภณ พวงจันทร์
217 นายสเนห์ ไชยศรี
218 นายสงค์ มลทา
219 นายสงคราม ลำโกน
220 นายสงหวัง หอมจันทร์
221 นายสรรพวิท แก้วศรีเคน
222 นายสรศักดิ์ สมสาย
223 นายสรอรรถ ศรีคชพงษ์
224 นายสหรัฐ โคตรชาลี
225 นายสหรัฐ คำเกาะ
226 นายสหวิทย์ อ่อนเรือง
227 นายสักรี มะหามะ
228 นายสันติ บุญมานัส
229 นายสานุพงษ์ กระจ่างฤกษ์
230 นายสายันห์ หิรัญวดี
231 นายสิทธิพร ปัจจัยคา
232 นายสิทธิ์ศักดิ์ แก้วคำ
233 นายสุทธิเดช กระจ่างศรี
234 นายสุธินันท์ กรีฑา
235 นายสุธีระ เหมปันดัน
236 นายสุนัน ตันสุ
237 นายสุพรี สะบูดิง
238 นายสุภาพ จันทาพูน
239 นายสุรชิต ศักดิ์วิเศษ
240 นายสุรศักดิ์ ภูมิวรรณา
241 นายสุรัตน์ พานิชเจริญ
242 นายสุรัตนชัย กาญจนะวสิต
243 นายสุริยะ ทุระทิน
244 นายสุริยา ไชกุดฉิม
245 นายเสกสรร ยุทธษา
246 นายเสกสรรค์ โต๊ะกานี
247 นายแสงสุรีย์ เปาะชนะ
248 นายสมหวัง หอยจันทร์
249 นายโสภณัฐ บูสู
250 นายอติคุณ แซ่ลิ่ม
251 นายอธินันท์ หนูมณี
252 นายอนุกูล บุญบำรุง
253 นายอนุชา ดาศรี
254 นายอนุรักษ์ จันทร์ขามป้อม
255 นายอนุวัฒน์ ตุ้ยน้อย
256 นายอภิชาติ เชื้อดวงผุย
257 นายอภิชาติ ยมนา
258 นายอภิรักษ์ เพ็ชรหลาย
259 นายอภิศาล พวงทอง
260 นายอภิสิทธิ์ หวันสู
261 นายอรรณาวิน ขันธศักดิ์
262 นายอรรถพล สมพรเจริญ
263 นายอัครชัย คำคุณา
264 นายอันวาร์ หะยียูโซะ
265 นายอัสโร ดือราแม
266 นายอัดนัน ดอเลาะ
267 นายอานนท์ ธรรมบุญ
268 นายอานนท์ ระวาดชู
269 นายอานนท์ วงศ์ฝัน
270 นายอานัฐ สุขสวัสดิ์
271 นายอามืรัง มามะ
272 นายอาริส บิสลีมีน
273 นายอาลีฟ ลาเตะ
274 นายอำนาจ รัตนภักดี
275 นายอิควาน อับดุลเลาะ
276 นายอิบรอเฮง คามะ
277 นายอิลฮัม วามะ
278 นายเอกกวี ทานะมัย
279 นายเอกชัย ศรีสุริยานันท์
280 นายเอกวัฒน์ เกตุสุข
281 นายฮัลลัน โตะนิกา
282 นายฮาซัน ดาโอะ
283 นายฮานาฟี โดสนิ

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว จะต้องเดินทางมาทดสอบสมรรถภาพร่างกายในการเป็นผู้ตัดสิน ที่ สนาม เชาว์ มณีวงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 โดยผู้ที่มีรายชื่อกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จะทดสอบร่างกายในเวลา 04.00 น. - 12.00 น. และ กลุ่มที่ 3 จะทดสอบร่างกายในเวลา 14.30 น. - 20.00 น.

ส่วนผู้สมัครท่านใด ที่ไม่มีรายชื่อ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 097-240-5265