สมาคมฯ แจ้งสโมสรสมาชิก ไทยลีก 1-4 รับเงินสนับสนุน ครั้งที่ 3/2562

1 ต.ค. 2019 15:38:54

1 year ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แจ้งสโมสรสมาชิก ไทยลีก 1-4 รับเงินสนับสนุน ครั้งที่ 3/2562 ประจำฤดูกาล 2019
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ภายในประเทศ ขอแจ้งกำหนดการมอบเงินสนับสนุน แบบให้เปล่า ครั้งที่ 3/2562 ประจำฤดูกาล 2019 ให้แก่สโมสรสมาชิกในระดับไทยลีก 1-4 ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

สำหรับ เงินสนับสนุน แบบให้เปล่า ประจำฤดูกาล 2019 จะแบ่งจ่าย 4 งวด ดังนี้

สโมสรฟุตบอล โตโยต้า ไทยลีก (ไทยลีก 1) จำนวน 16 ทีม ทีมละ 20 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดที่ 3 จะได้รับเงิน ทีมละ 5 ล้านบาท  (ห้าล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80 ล้านบาท

สโมสรฟุตบอล เอ็ม-150 แชมเปี้ยนชิพ (ไทยลีก 2) จำนวน 18 ทีม ทีมละ 3 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดที่ 3 จะได้รับเงิน ทีมละ 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13.5 ล้านบาท 

สโมสรฟุตบอล ออมสิน ลีก โปร (ไทยลีก 3) จำนวน 28 ทีม ทีมละ 1 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดที่ 3 จะได้รับเงิน ทีมละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7 ล้านบาท

สโมสรฟุตบอล ออมสิน ลีก (ไทยลีก 4) จำนวน 49 ทีม ทีมละ 1 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดที่ 3 จะได้รับเงินทีมละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12.25 ล้านบาท โดยทีม B ของสโมสรที่อยู่ในระดับ ไทยลีก 1 และ ไทยลีก 2 จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนตามข้อบังคับของระเบียบการจัดการแข่งขัน

ทั้งนี้ ผู้ที่จะรับเงินสนับสนุนดังกล่าว ขอให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สโมสรที่ทำการแข่งขันในรายการไทยลีก 1

1. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ ใบเสร็จหัวกระดาษบริษัท)

 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1.1 ชื่อนิติบุคคล (บจก. หรือ หจก.)

 1.2 ที่อยู่ ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

 1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

 1.4 วันที่ ..........................2562 เว้นวันที่และเดือนไว้ก่อน

 1.5 ใบเสร็จต้องมีช่องผู้รับเงิน ลงนามให้เรียบร้อย

 1.6 ประทับตรายางสโมสรลงในใบเสร็จรับเงิน 

2. รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องออกให้สมาคมฯ

 2.1 ชื่อ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) 

 2.2 ที่อยู่ :  อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง

       แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240

 2.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก : 0993000065069

 2.4 ระบุรายละเอียดรายการ ‘‘เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า งวดที่ 3 /2562 (ไม่มี VAT)”

3. เอกสารแนบเพื่อรับเงิน

 3.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล (คัดสำเนาหลัง 01 มิถุนายน 2562)

 3.2 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มีอำนาจกระทำการ 

      - ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของหนังสือรับรองนิติบุคคล – 

 3.3 หนังสือสำคัญการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ จจ.๒ (สำหรับสโมสรฟุตบอลที่ขึ้นชั้นมาใหม่ ในไทยลีก 4 และยังไม่มีเอกสาร ขอความกรุณาติดต่อที่ อาคาร 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทำใบจดแจ้งก่อน แล้วนำใบแทนที่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ กกท.) – ถ่ายสำเนาและประทับตราสโมสร -  

4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการ ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองลงนามโดยผู้มอบและผู้รับมอบ ลงนามทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมทั้งระบุอำนาจหน้าที่กระทำการแทนให้ชัดเจน

                   4.1 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจ 

                   4.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ

                   4.3 ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ลงในหนังสือมอบอำนาจ เท่านั้น

5. สถานที่จ่ายเงิน : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร  40 ปี (อาคาร 2 ) การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

ขั้นตอนการรับเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า งวดที่ 3 / 2562

สโมสรที่ทำการแข่งขันในรายการไทยลีก 2 - ไทยลีก 4

  ไทยลีก 2 = 750,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

  ไทยลีก 3 = 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

  ไทยลีก 4 = 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

1. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ ใบเสร็จหัวกระดาษบริษัท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1.1 ชื่อนิติบุคคล (บจก. หรือ หจก.)

 1.2 ที่อยู่ ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

 1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

 1.4 วันที่ ..........................2562 เว้นวันที่และเดือนไว้ก่อน

 1.5 ใบเสร็จต้องมีช่องผู้รับเงิน ลงนามให้เรียบร้อย

 1.6 ประทับตรายางสโมสรลงในใบเสร็จรับเงิน 

2. รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องออกให้สมาคมฯ

 2.1 ชื่อ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) 

 2.2 ที่อยู่ : อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 2.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก : 0993000065069

 2.4 ระบุรายละเอียดรายการ ‘‘เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า งวดที่ 3 /2562 (ไม่มี VAT)”

3. เอกสารแนบเพื่อรับเงิน

 3.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล (คัดสำเนาหลัง 01 มิถุนายน 2562)

 3.2 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มีอำนาจกระทำการ 

      - ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของหนังสือรับรองนิติบุคคล – 

 3.3 หนังสือสำคัญการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ จจ.๒ (สำหรับสโมสรฟุตบอลที่ขึ้นชั้นมาใหม่ ในไทยลีก

4 และยังไม่มีเอกสาร ขอความกรุณาติดต่อที่ อาคาร 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทำใบจดแจ้งก่อน แล้วนำใบแทนที่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ กกท.) – ถ่ายสำเนาและประทับตราสโมสร -  

 4. สำเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร ชื่อนิติบุคคล (เป็นการโอนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ สโมสร จะต้องนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน)

5. เอกสารทั้งหมด จัดส่งทาง เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส หรือ เอสซีจี เอ็กซ์เพรส เท่านั้น

6. ส่งเอกสารมาตามรายละเอียดดังนี้

  6.1 ชื่อผู้รับ : คุณวีณา (กะตั้ว) หรือ คุณศุภธิดา (เพชร)  ฝ่ายการเงิน

  6.2 ที่อยู่ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

  6.3 เบอร์ติดต่อ : 02-011-7179 ต่อ 129 หรือ ต่อ 130

ระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร : นับตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562

* ขอความกรุณา รบกวนตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อย ก่อนจัดส่ง *

หมายเหตุ 

1.เอกสารข้อ 2 ถึง 4 เป็นสำเนา ขอความกรุณาประทับตราสโมสร และกรรมการลงนามรับรองสำเนาทุกแผ่น

2. ไทยลีก2-ไทยลีก 4 เป็นการโอนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ สโมสร จะต้องนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

3. ระงับการจ่ายเงินสโมสรฟุตบอลที่ติดข้อพิพาทในประเทศและต่างประเทศ (FIFA & AFC) 

4. ระงับการจ่ายเงินสโมสรที่ค้างชำระค่าปรับ สโมสรจะต้องติดต่อชำระเงินให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเสียก่อน      

5. สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ ไทยลีก 4 ในนาม ทีม B จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน         

สามารถประสานแจ้งเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-011-7179 ต่อ 129 คุณวีณา (กะตั้ว) หรือ ต่อ 130 คุณศุภธิดา (เพชร) 

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา : 10.00 – 17.00 น. เป็นต้นไป (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์)