กำหนดการณ์ และรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศูนย์ฝึกเยาวชนของสมาคมฯ

18 เม.ย. 2017 17:25:00

1 year ago

แจ้งกำหนดการณ์ และรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นนักฟุตบอลในศูนย์ฝึกเยาวชนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
Picture

ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท เอคโคโน เมธอด ซอคเกอร์ เซอร์วิส ได้เปิดรับสมัครนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 14-21 ปี เป็นนักกีฬาในศูนย์ฝึกเยาวชน นั้น

ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือก เข้าร่วมในศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ และกำหนดการณ์

รายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือก รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2540 – 2541)
1. ณัฐกิตต์ มีโฉมยา
2. ปฏิภาณ คำตา
3. พรพิชัย เวียงจันทร์
4. เอกบดินทร์ เฟืองแก้ว
5. เจษฎาภรณ์ ยอดตรง
6. เชาว์วัฒน์ ทองใบ
7. ไตรภพ พิมพ์พัฒน์
8. ทรัพย์ทวี จันพิรักษ์
9. ธนวันต์ อับดุลมาเล
10. ธัญญา หนุนเลิศ
11. ปฐวี สุริย์พุธ
12. ปิยชาติ พลังฤทธิ์
13. เปรมปรี สีขาว
14. พุฒิพงษ์ พันธนะวรพิน
15. ภาสกร พรมแจ่ม
16. ยุทธนา รุ่งระบิล
17. วรินทร ดงงาม
18. วัชรพงษ์ ทุมโพธิ์กาง
19. วันชนะ ยะร้อม
20. ศิริศักดิ์ สลักลาย
21. ศุภณัฐ จิตตยโสธร
22. ศุภวิชญ์ โพธิโขน
23. สยามินทร์ แสนมิตร
24. สุรเชษฐ์ จันทะสิน
25. สุริยา แก้วด่านนอก
26. วรากร คงด้วง
27. ภาณุพงศ์ สอนประสิทธิ์
28. ปฏิภาณ มีรัมย์
29. นครินทร์ นีละไพจิตร
30. ปริมวัฒน์ ปัญญาเกียรติคุณ
31. สันติภาพ วิภักดิ์
32. ณรงค์ชัย พระงาม
33. นพรุจ พลายศิลป์
34. นัฐพงษ์ ศรีมณี
35. พีรณัฐ แก้วตา
36. ชญานิน แท่นธรรมโรจน์
37. ชวพล สัมฤทธิ์ดี
38. อิทธิพล หาสุด
39. สราวุฒิ สิงห์อำพล
40. ธนพัฒน์ ธีระกุลวานิช
41. ธีนากร โตมะโน
42. ธนะสิทธิ์ วิรุฬห์ชุติกรณ์
43. อุสมาน สามะ
44. กนกศักดิ์ ปัตชิต
45. ภูริภัทร์ เชียร์ไพรัตน์
46. ธรรมราช รัตนะ
47. แวซูไลมัน แวยามา
48. ปฏิพัทธ์ ฟักแก้ว
49. นราสินธุ์ สุวรรณมาลัย

รายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือก รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2542 – 2544)
1. ณัฐพงศ์ สื่อเสาวลักษณ์
2. ดิถดนัย สิริประทีปสุข
3. ทาคูมิ ซูกานุมา
4. นเรนทร์ฤทธิ์ แสนแอ
5. บูรณ์ภิภพ ทยาพรพิพัฒน์
6. ปราชญ์ภิวัตน์ ทาเจริญ
7. ภาคิณ สินมณฑากิจ
8. ภูธฤทธิ์ ยาประเสริฐ
9. ภูวเรศ มหาวงศ์
10. วิวรรธย์ สินกระไสย
11. ศิรวิชญ์ เจนการ
12. ศิวกร ทั่งทอง
13. อิทธิพล บัวประพันธ์
14. กฤตนนท์ เหมือนโพธิ์
15. กฤษณะ ดีสาย
16. กัญจน์ ฉวีบุญยาศิลป์
17. กัณตภณ คีรีแลง
18. เกียรติกัมพล สายกระสุน
19. คุณกิตติ คล้ายทองคำ
20. เจริญโชคชัย ศรีบุญ
21. ชยพัทร์ นิธิพัฒน์กุลกร
22. ชลสิทธิ์ ศูนย์ดำรงค์
23. ชลสิทธิ์ สุทธี
24. ไชยวัฒน์ จองศิริกุล
25. ณกฤช เงื้อมผา
26. ณัฐพล ห่อทอง
27. ณัฐภัทร เย็นในธรรม
28. ณัฐยศ เครือนพคุณ
29. ณัฐวุฒิ กุหลาบซ้อน
30. ทรงวุฒิ ใคร่ครวญ
31. ธนชัย โอกระโทก
32. ธนวัฒน์ สำราญสุข
33. ธนวัฒน์ อัศวภูมิ
34. ธนุพล สุขสวัสดิ์
35. ธฤต ไทยานนท์
36. ธิปประทีป สิมมา
37. ธีรธัช ศรีม่วง
38. ธีรภัทร วัฒนาสุวรรณ
39. นนท์นวัฒน์ สาลาด
40. ปัญญา ศิริพันธุ์
41. ปัณณวิชญ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์
42. ปาฏิหารย์ สวนอนันต์
43. พงศภัค นวลแก้ว
44. พงษ์วิวัฒิ ประไพวัชรพันธ์
45. พลกฤต สมเพ็ง
46. พัชรณัฐ โพธิ์ธนอำนวย
47. พัชรพงษ์ ประทุมมา
48. พัฒนศักดิ์ ทวีผล
49. พิชญากร คำทรัพย์
50. พิทักษ์ไท จั่นเพชร
51. พีรพัฒน์ แก้วม่วง
52. ภาคภูมิ ภาคแก้ว
53. ภาคภูมิ ปัจฉิมพิหงษ์
54. ภาณุพัฒน์ บุญปาสาน
55. ภาณุวัฒน์ พงษ์ประเทศ
56. ภูวิษ มั่งมี
57. มรรค จักษุวิจิตรกร
58. ยศสรัส พรหมศรี
59. รีดูวัน เจ๊ะอุมา
60. วชิรพนธ์ พรหมพงศ์ปัญญา
61. วรธัช พิพัฒน์ศิริชัย
62. วรนนท์ ลิ้มสำราญ
63. วรสิทธิ์ ยางสุด
64. วราวุธ แสนบุตร
65. วิวิศวะ ตันกาบ
66. วิศรุต เสมสุข
67. ศุภกร ซีกว้าง
68. ศุภกฤษฎิ์ แก้วพวง
69. สนธยา คงคต
70. สหฤษฏ์ พิมพะนิตย์
71. สหัสวรรษ วิรัชวงศ์
72. สันติภาพ หาญต๊ะ
73. สิรินันทกานต์ ยอดสง่า
74. สุทธิพงษ์ หลุบเหลา
75. แสงเมือง ศรีใส
76. อนพัท กฤตอรุณ
77. อนลัส โสภาธรรมรังษี
78. อิทธิพัทธ์ โพธิ
79. กณิศพัส แสงมณี
80. พัชระ ศรีวิชัยลำพรรณ
81. ชนกนันท์ บุญฉิม
82. ศิวกร ประกอบสุข
83. จิรันตน์ คุ้มจันดี
84. พีทยะ โพธิ์มาก
85. จักรวัฒน์ รัตนอุดม
86. ศิริพงษ์ แก้วรำไร
87. คชา ศุกรเศษ
88. อัษดาช์ มหายาโน
89. ภูตินันท์ เนตรอุดร
90. ธเนศ เบญจวิโรจน์
91. พันธฉัตร สวนสามแก้ว
92. โพธิวัฒน์ อุทัยพจน์
93. นราศักดิ์ มุสตาฟา
94. ธีรภัทร มุสตาฟา
95. บรรยวัสก์ ศิริวัฒนสกุล
96. ธนภัทร สุกกสังข์
97. คมนครินทร์ ศรีพยัคฆ์
98. ณัฐนนท์ น้อยดำ
99. ปริญญา จลุทั้งสี่
100. สุรพล ตาแปะ
101. พุฒิพงศ์ พานประทีป
102. กิตตินันท์ สุรบุตร
103. ปกป้อง ฉวีสุข
104. ปฏิพัทธ์ เพิ่มทรัพย์
105. คฑาเทพ เชิญสวัสดิ์
106. อาทิตย์ บางสุด
107. ปัณณรุจน์ สิริธิติพัฒน์

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารายงานตัวที่สนามในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี
โดยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ให้มารายงานตัวในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 -09.30 น.

และรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ให้มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 -09.30 น. โดยทั้งหมดจะต้องนำเอาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตนในช่วงเวลารายงานตัว รวมถึงชุดแข่งขันและรองเท้ากีฬาเพื่อทำการทดสอบภาคปฏิบัติ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 14 และ 16 ปี จะมีการแจ้งรายชื่อและกำหนดการณ์ สถานที่และเวลารายงานตัว ให้ทราบในภายหลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสาวิน จรัสเพชรานันท์ โทรศัพท์ 089-493-4927 ในเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 นาฬิกา