ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม AFC 'B' Coaching ที่กรุงเทพฯ

19 เม.ย. 2017 14:13:15

1 year ago

สมาคมฯประกาศรายชื่อ 24 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม AFC 'B' Coaching ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน
Picture

ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมจัดอบรมหลักสูตร AFC 'B' - Certificate Coaching Course ณ จังหวัด กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2560

สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดังต่อไปนี้

1. นายหัตถชัย การวิชา
2. นายสาโรจน์ บรรณกุลพิพัฒน์
3. นายศุภธนัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4. นายธนากร ธรรมแสงดาว
5. นายยศกร ศิลาเกษ
6. นายนที ผาสุข
7. นายรุ่งโรจน์ ทองถิ่นภู
8. นายศุภวิชญ์ ผ่องพันธุ์
9. นายณรัฐ มุนินทร์นพมาศ
10. นายปุณณ์กานต์ จิรัฎกานต์กุล
11. นายสิทธิ นาระต๊ะ
12. นายเนติ สูนยะไกร
13. นายใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์
14. นายสัญญา ญาณจินดา
15. นายเนติพงษ์ ศรีทองอินทร์
16. นายประภากร แสนสุริย์
17. นายรณชัย สยมชัย
18. นายเทอดทูน ค้าขาย
19. นายชยกร ถนัดเดินข่าว
20. นายปิยะพงษ์ ชัยประเสริฐ
21. นายชวนันทร์ แดงเจริญ
22. นายประกอบสุข พึ่งกุล
23. นางสาวอนุชศรา หมายเจริญ
24. นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 38,000 บาท ผ่านชื่อบัญชี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา แม็กซ์แวลู พัฒนาการ เลขที่บัญชี : 406-806230-9

*** หลังจากนั้นให้นำส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครพร้อม ใบรับรองสุขภาพ และ เบอร์ติดต่อกลับมาที่ education@fathailand.org ภายในวันที่ 26 เมษายน 2560

*หากชำระเกินกำหนดวันที่ระบุ ทางสมาคมฯ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมการอบรม