ประกาศสมาคมฯ เรื่อง ระเบียบการอบรมผู้ตัดสิน

17 ธ.ค. 2019 15:29:15

6 months ago

ประกาศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ๑๖๙/๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบการอบรมผู้ตัดสิน
Picture

 ด้วย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในฐานะสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้ง ระเบียบเกี่ยวกับผู้ตัดสินของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ( IFAB/FIFA ) ด้วย ระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ว่า “ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ เท่านั้น และสมาชิกเท่านั้นที่สามารถพัฒนา ปรับปรุง และบังคับใช้ระเบียบนี้ภายในประเทศของตน สมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ มีหน้าที่ในการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ตัดสินและให้คณะกรรมการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิก คณะกรรมการผู้ตัดสิน ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก การจัดการ การพัฒนา การปรับปรุง ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับผู้ตัดสินต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิกเท่านั้น สภากรรมการของสมาชิกเป็นผู้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ตัดสิน หน้าที่นั้นต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของผู้ตัดสินตามกติกาการแข่งขัน (The Laws of the Game) โดยหน้าที่หลักของคณะกรรมการผู้ตัดสินได้แก่การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดอบรมผู้ตัดสิน ผู้ประเมินผู้ตัดสินและผู้ตัดสิน ตลอดจนเตรียมหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับกติกาการแข่งขัน (The Laws of the Game) ซึ่งออกโดยคณะกรรมการสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ( IFAB/FIFA ) โดยหลักสูตรการอบรมต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้ตัดสินที่ขึ้นทะเบียนภายใต้สมาชิกและยกระดับมาตรฐานผู้ตัดสินให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ เพื่อให้การบังคับใช้สอดคล้องกับกติกาการแข่งขัน (The Laws of the Game) โดยผู้ตัดสินต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผ่านการตรวจทางการแพทย์ และผ่านการทดสอบความรู้ด้านกติกาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ จึงจะจดทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของสมาชิกได้”

ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิจัดอบรมผู้ตัดสิน องค์กรอื่นๆ ไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนทั่วไปผู้สนใจจะสมัครเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลสำหรับรายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพและสมัครเล่น กีฬาฟุตซอล ตลอดจนฟุตบอลชายหาด ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ รวมถึงการแข่งขันรายการอื่นๆ ที่ได้ขอให้จัดส่งผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ ไปทำหน้าที่  สำหรับผู้ผ่านการอบรม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ จะออกหนังสือรับรองวิทยฐานะให้กับผู้รับการอบรมและจัดให้เข้าทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน ต่อไป  จักได้ทราบถึงระเบียบเบื้องต้นโดยทั่วกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนากีฬาฟุตบอลของชาติเจริญก้าวหน้าสืบไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 พลตำรวจเอก สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์