สมาคมฯ แจ้งขั้นตอนการรับเงินสนับสนุนย้อนหลัง แก่ทีมลีกดิวิชั่น 2 ปี 2559

27 ธ.ค. 2019 10:16:01

5 months ago

สมาคมฯ แจ้งขั้นตอนการรับเงินสนับสนุนย้อนหลัง แก่ทีมที่เข้าร่วมลีกดิวิชั่น 2 ปี 2559 เริ่ม 2 มกราคมนี้
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แจ้งขั้นตอนการรับเงินสนับสนุนย้อนหลัง แก่สโมสรสมาชิกในปัจจุบัน ที่เคยเข้าร่วมแข่งขันลีกดิวิชั่น 2 ปี พ.ศ. 2559 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ ใบเสร็จหัวกระดาษชื่อนิติบุคคลของสโมสร) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ชื่อนิติบุคคล (บจก. หรือ หจก.)

1.2 ที่อยู่ ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล 

1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

1.4 วันที่ ......................... มกราคม 2563  เว้นวันที่ไว้ก่อน

1.5 ใบเสร็จต้องมีช่องผู้รับเงิน ลงนามให้เรียบร้อย

1.6 ประทับตรายางสโมสรลงในใบเสร็จรับเงิน 

2. รายละเอียดข้อมูลที่ต้องออกให้สมาคมฯ

2.1 ชื่อ   : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) 

2.2 ที่อยู่ :  อาคาร 40 ปี (อาคาร 2)  การกีฬาแห่งประเทศไทย 286  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240

2.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก : 0993000065069

2.4 ระบุรายละเอียดรายการ  

“เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า จำนวนเงิน 500,000.- บาทถ้วน ”

3. เอกสารแนบเพื่อรับเงิน

3.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (คัดสำเนาหลังจากวันที่ 2 สิงหาคม 2562)

3.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจกระทำการ ตามหนังสือรับรอง ข้อ.3.1

3.3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจกระทำการ ตามหนังสือรับรอง ข้อ.3.1

3.4 กรณีผู้มีอำนาจลงนามมิได้มารับเช็คด้วยตัวเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตร ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ กระทำการแทน

3.5 ติดอากรแสตมป์ที่หนังสือมอบอำนาจ 10 บาท

3.6 ภาพถ่ายการแข่งขันปี 2559 และ สำเนาหลักฐานเอกสารแสดงการเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ ใบลงแข่งฯ 

4. สโมสรสามารถเข้ามารับเช็ค หรือ จัดส่งเอกสารมายังสมาคมฯ ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

4.1 หากสโมสรใดไม่สะดวกเข้ามารับเช็ค สามารถนำเอกสาร ทั้งหมด จัดส่งทาง แมสเซนเจอร์ / เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส / เอสซีจี เอ็กซ์เพรส / เจ้าหน้าที่สโมสรนำมาส่งเท่านั้น และไม่ต้องแนบเอกสารมอบอำนาจ

4.2 ชื่อผู้รับ :  คุณวีณา (กะตั้ว) หรือ คุณศุภธิดา (เพชร) : ฝ่ายบัญชีและการเงิน

4.3 ที่อยู่ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี  (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240            

4.4 เบอร์ติดต่อ : 02-011-7177-80 ต่อ 129-130: 

* ขอความกรุณา *

- ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนจัดส่งเอกสาร

- หากเอกสารไม่สมบูรณ์ สโมสรจะต้องดำเนินการส่งเอกสารมาใหม่ จนกว่าจะถูกต้อง  

- หากสโมสรไม่สามารถจัดส่งเอกสารตามวันเวลาข้างต้น สโมสรฯจะได้รับเงินภายหลังในรอบโอนถัดไป เท่านั้น

** หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ** 

02-011-7177-80 ต่อ 129 คุณกะตั้ว วีณา หรือ ต่อ 130 คุณเพชร ศุภธิดา

เวลา : 10.00 – 17.00 น. เป็นต้นไป (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)