สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เชิญสมาชิกประชุมใหญ่พิเศษ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

27 ธ.ค. 2019 19:18:00

5 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสมาชิกประชุมใหญ่พิเศษ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
Picture

ที่ ฟ.(ลข) ๓๐๓๕ / ๒๕๖๒

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง  เชิญประชุมใหญ่พิเศษ

เรียน  สมาชิกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วย สภากรรมการ จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อ ๓๓.๘ ข้อ ๖๐ ได้กำหนดให้สำนักเลขาธิการดำเนินกิจการทั้งปวงของสมาคม ไปพลางก่อน แล้วจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อการเลือกตั้งสภากรรมการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่สภากรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งหมด แต่เนื่องจากกิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเป็นหลักซึ่งในการบริหารกิจการจะต้องมีการเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก จะเกิดความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากธนาคาร กอปรกับภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตามปกติในฤดูกาล ๒๕๖๓ จำเป็นต้องมีสภากรรมการ เพื่อดำเนินกิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อเนื่องกันไปโดยไม่ขาดตกบกพร่อง เลขาธิการ จึงได้ขอให้ สภากรรมการ มีมติเรียกประชุมใหญ่พิเศษเพื่อการเลือกตั้ง ขึ้นภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สภากรรมการ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่การบริหารกิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่พิเศษเพื่อการเลือกตั้งดังกล่าว ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามที่ เลขาธิการ เสนอขอ โดยให้ เลขาธิการ ไปกำหนดเวลาการประชุมตามที่เห็นสมควร 

สำนักเลขาธิการ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะได้จัดการประชุมใหญ่พิเศษเพื่อการเลือกตั้งตามที่ได้รับอนุมัติขึ้นภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรม อัลมิรอซ ซอยรามคำแหง ๕ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนถึงเวลา ๑๒.๕๙ น. จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่พิเศษเพื่อการเลือกตั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากสมาชิกรายใดประสงค์จะเสนอชื่อผู้แทนนิติบุคคลตามกฎหมายของตนเพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งหรือจะเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้แทนนิติบุคคลตามกฎหมายของตนเพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ไม่ว่าในตำแหน่งนายก อุปนายกหรือกรรมการกลาง ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อ ๓๓.๒ ข้อ ๓๓.๕ และเมื่อได้เสนอผู้ใดแล้วให้แจ้งไปยังผู้นั้นเพื่อให้ยื่นใบสมัครพร้อมใบเสนอชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ต่อสำนักเลขาธิการภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ การเสนอชื่อและการสมัครให้ใช้เอกสาร ที่ส่งมาด้วย ๑ หากท่านเข้าประชุมในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไม่ได้ด้วยตนเอง จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนโดยใช้หนังสือมอบอำนาจ ที่ส่งมาด้วย ๒ ก็ได้ ส่วนวาระการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ ที่ส่งมาด้วย ๓ จะมีการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรายงานการประชุม ที่ส่งมาด้วย ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล)

เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์