สมาคมฯ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

6 ม.ค. 2020 15:57:30

4 months ago

สมาคมฯ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 2 อัตรา
Picture

เนื่องด้วยการขยายงาน และโครงสร้างขององค์กร สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ เพื่อร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์                 

จำนวน : 2 อัตรา (เพศ หญิง/ชาย)

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคม

รายละเอียดของงาน

1. ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิก จ่าย พร้อมเคลียร์เงินทดรองจากทุกฝ่ายของสมาคมฯ

2. ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เกี่ยวกับการตั้งเบิก จ่าย

3. ตรวจสอบและรับผิดชอบงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีความเรียบร้อย ถูกต้อง เพื่อส่งต่อฝ่ายบัญชีฯ ให้ตรงตามกำหนดเวลา

4. สรุปและบันทึกเงินตราต่างประเทศในระบบ Express

5. บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันเข้าระบบ Express

6. กระทบยอดบัญชีเงินทดรองจ่ายจากบัญชีแยกประเภท

7. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติตำแหน่ง     

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือการบัญชี

2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน/การบัญชี อย่างน้อย 5 ปี

3. มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การทำงาน

4. มีความรู้ด้านภาษีอากร

5. มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน เช่น เอกสารทางด้านบัญชี รับ-จ่าย  และบัญชีแยกประเภท

6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

7. หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี และเคยใช้ Program Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. มีบุคลิกภาพ และสามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดี

9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สถานะการจ้าง : เป็นพนักงานประจำ

วิธีการรับสมัคร                 
ส่งประวัติพร้อมแนบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครงาน มาที่ humanresources@fathailand.org (โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น) ภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2011 7177 ต่อ 131 (คุณชมพู)