สมาคมฯ แจ้งสโมสรสมาชิกไทยลีก 1- 4 รับเงินสนับสนุน งวดที่ 4/2562

3 ก.พ. 2020 12:12:00

7 months ago

สมาคมฯ แจ้งสโมสรสมาชิกไทยลีก 1- 4 รับเงินสนับสนุน งวดที่ 4/2562 รวม 112,750,000 บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพภายในประเทศ แจ้งสโมสรสมาชิกรับเงินสนับสนุน แบบให้เปล่า ครั้งที่ 4/2562 ประจำฤดูกาล 2019 ในระดับไทยลีก 1 - ไทยลีก 4 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,750,000 บาท ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ( ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ )

สำหรับ ขั้นตอนการรับเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า งวดที่ 4 / 2562

ไทยลีก 1 = 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ไทยลีก 2 = 750,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ไทยลีก 3 = 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ไทยลีก 4 = 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

1. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ ใบเสร็จหัวกระดาษบริษัท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ชื่อนิติบุคคล (บจก. หรือ หจก.)

1.2 ที่อยู่ ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

1.4 วันที่ .......................... ( ลงเดือนที่รับเช็ค) 2563 เว้นวันที่ไว้ก่อน

1.5 ใบเสร็จต้องมีช่องผู้รับเงิน ลงนามให้เรียบร้อย

1.6 ประทับตรายางสโมสรลงในใบเสร็จรับเงิน

2. รายละเอียดข้อมูลที่ต้องออกให้สมาคมฯ

2.1 ชื่อ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)

2.2 ที่อยู่ : อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

2.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก : 0993000065069

2.4 ระบุรายละเอียดรายการ

‘‘เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า งวดที่ 4 /2562 (ไม่มี VAT)”

3. เอกสารแนบเพื่อรับเงิน

3.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล (คัดสำเนาหลัง 01 กันยายน 2562)

3.2 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มีอำนาจกระทำการ
- ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของหนังสือรับรองนิติบุคคล –

3.3 หนังสือสำคัญการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ จจ.๒ (สำหรับสโมสรฟุตบอลที่ขึ้นชั้นมาใหม่ ในไทยลีก 4 และยังไม่มีเอกสาร ขอความกรุณาติดต่อที่ อาคาร 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทำใบจดแจ้งก่อน แล้วนำใบแทนที่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ กกท.) – ถ่ายสำเนาและประทับตราสโมสร -

4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการ ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองลงนามโดยผู้มอบ และผู้รับมอบ ลงนามทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมทั้งระบุอำนาจหน้าที่กระทำการแทนให้ชัดเจน

3.1 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจ

3.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ

3.3 ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ลงในหนังสือมอบอำนาจ เท่านั้น

5. สถานที่จ่ายเงิน : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี (อาคาร 2 ) การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หมายเหตุ

1. ระงับการจ่ายเงินสโมสรฟุตบอลที่ติดข้อพิพาทในประเทศและต่างประเทศ ( FIFA & AFC )

2. ระงับการจ่ายเงินสโมสรที่ค้างชำระค่าปรับ / ค่าบำรุงสมาชิก ในฤดูกาล การแข่งขัน 2562 สโมสรจะต้องติดต่อชำระเงินให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเสียก่อน

3. สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ ไทยลีก 4 ในนาม ทีม B จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน

ขอความกรุณาติดต่อ ที่เบอร์ 02-011-7177 - 80 ต่อ 129 คุณกะตั้ว วีณา หรือ ต่อ 130 คุณเพชร ศุภธิดา วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. เป็นต้นไป ( ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ )

สำหรับ เงินสนับสนุน แบบให้เปล่า ประจำฤดูกาล 2019 มีการแข่งจ่ายออกเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 มอบเงินสนับสนุน วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
งวดที่ 2 มอบเงินสนับสนุน วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
งวดที่ 3 มอบเงินสนับสนุน วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
งวดที่ 4 มอบเงินสนับสนุน วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563