สมาคมฯ แจ้งสโมสรสมาชิกไทยลีก 1- 4 รับเงินสนับสนุน งวดที่ 1/2563

3 ก.พ. 2020 13:06:00

7 months ago

สมาคมฯ แจ้งสโมสรสมาชิกไทยลีก 1- 4 รับเงินสนับสนุน งวดที่ 1/2563 รวม 112,500,000 บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศ แจ้งสโมสรสมาชิกระดับไทยลีก 1 - ไทยลีก 4 รับเงินสนับสนุน แบบให้เปล่า ครั้งที่ 1/2563 ประจำฤดูกาล 2020 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,500,000 บาท

โดยติดต่อรับเงินรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ( ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ ) ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สำหรับ ขั้นตอนการรับเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า งวดที่ 1 / 2563

ไทยลีก 1 = 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ไทยลีก 2 = 750,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ไทยลีก 3 = 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ไทยลีก 4 = 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

1. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ ใบเสร็จหัวกระดาษบริษัท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ชื่อนิติบุคคล (บจก. หรือ หจก.)

1.2 ที่อยู่ ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

1.4 วันที่ .......................... (ลงเดือนที่รับเช็ค) 2563 เว้นวันที่ไว้ก่อน

1.5 ใบเสร็จต้องมีช่องผู้รับเงิน ลงนามให้เรียบร้อย

1.6 ประทับตรายางสโมสรลงในใบเสร็จรับเงิน

2. รายละเอียดข้อมูลที่ต้องออกให้สมาคมฯ

2.1 ชื่อ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)

2.2 ที่อยู่ : อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

2.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก : 0993000065069

2.4 ระบุรายละเอียดรายการ
‘‘เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า งวดที่ 1 /2563 (ไม่มี VAT)”

3. เอกสารแนบเพื่อรับเงิน

3.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล (คัดสำเนาหลัง 01 กันยายน 2562)

3.2 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มีอำนาจกระทำการ

- ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของหนังสือรับรองนิติบุคคล –

3.3 หนังสือสำคัญการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ จจ.๒ (สำหรับสโมสรฟุตบอลที่ขึ้นชั้นมาใหม่ ในไทยลีก 4 และยังไม่มีเอกสาร ขอความกรุณาติดต่อที่ อาคาร 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทำใบจดแจ้งก่อน แล้วนำใบแทนที่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ กกท.) – ถ่ายสำเนาและประทับตราสโมสร -

4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการ ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองลงนามโดยผู้มอบ และผู้รับมอบ ลงนามทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมทั้งระบุอำนาจหน้าที่กระทำการแทนให้ชัดเจน

3.1 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจ

3.2 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ

3.3 ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ลงในหนังสือมอบอำนาจ เท่านั้น

5. สถานที่จ่ายเงิน : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี (อาคาร 2 ) การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หมายเหตุ

1. ระงับการจ่ายเงินสโมสรฟุตบอลที่ติดข้อพิพาทในประเทศและต่างประเทศ ( FIFA & AFC )

2. ระงับการจ่ายเงินสโมสรที่ค้างชำระค่าปรับ / ค่าบำรุงสมาชิก ในฤดูกาล การแข่งขัน 2562 สโมสรจะต้องติดต่อชำระเงินให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเสียก่อน

3. สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ ไทยลีก 4 ในนาม ทีม B จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน

ขอความกรุณาติดต่อ ที่เบอร์ 02-011-7177 - 80 ต่อ 129 คุณกะตั้ว วีณา หรือ ต่อ 130 คุณเพชร ศุภธิดา วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. เป็นต้นไป ( ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ )