สมาคมฯ ประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

10 มี.ค. 2020 15:16:00

3 weeks ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
Picture

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ภายในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยการภายในที่ประชุมมี พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล เลขาธิการฯ

อุปนายกสมาคมฯ ประกอบด้วย นายอรรณพ สิงห์โตทอง อุปนายกฝ่ายพัฒนาฟุตบอลเยาวชน, นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขัน, ดร. ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายกฝ่ายบัญชีและการเงิน, นางสาวศิริมา พานิชชีวะ อุปนายกฝ่ายฟุตบอลหญิง และนายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด

พร้อมด้วยสภากรรมการ นายยุทธนา หยิมการุณ, พล.ร.ต. นิกูล อินทรสุวรรณ, นายธวัช อุยสุย, นายมิตติ ติยะไพรัช, นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์, นายสมเกียรติ กิตติธรกุล, รศ.ดร.วิชิต คะนึงสุขเกษม, นายธนวัชร์ นิติกาญจนา, นางสาวนันทนี วงศ์อำนิษฐกุล, นายบริพัฒน์ สมมี, นายพาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ และ นายยงยศ พึ่งธรรม รองเลขาธิการฝ่ายกฎหมาย

สำหรับวาระการประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 1/2563 มีดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
2.2 การส่งมอบงานของสำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ ให้กับสภากรรมการ ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองฯ ข้อ 33.9
2.3 สรุปคดีที่เกี่ยวข้องกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
2.4 สถานการณ์การแพร่ระบาด "ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

3.1 พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2563
3.2 พิจารณาคัดเลือกองค์คณะตุลาการของสมาคม ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ข้อ 62 เนื่องจากชุดเก่าหมดวาระวันที่ 7 มีนาคม 2563
3.2.1 คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท
3.2.2 คณะกรรมการอุทธรณ์
3.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับลักษณะการปกครองฯ และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งฯ
3.4 พิจารณารับรองสโมสรสมาชิกใหม่
3.5 ขอให้สภากรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4.1 รายงานการดำเนินงานกิจกรรมของสมาคม
4.2 จัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
4.3 รับรองรายงานการประชุมสภากรรมการครั้งที่ผ่านมา (6 มกราคม 2563)

นอกจากนี้ ภายในที่ประชุม พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ยังได้แจ้งยุทธศาสตร์ เดินหน้าเพื่อฟุตบอลไทย 8 ด้าน ดังนี้

1. เดินหน้า สานต่อแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี : จากยุควางรากฐาน สู่ยุคแห่งการพัฒนา แบบ 360 องศา ทั้งในระดับโครงสร้าง ตลอดจนถึงทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการยกระดับฟุตบอลไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

2. เดินหน้า ก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ : ด้วยเงินสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ 500 ล้านบาท โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ กำลังดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาฟุตบอลที่ทันสมัยแบบครบวงจรและยั่งยืน

3. เดินหน้า ติดตามและสะสางคดีความ : ในส่วนของคดีทุจริตผลการแข่งขัน จำเป็นต้องได้รับการสานต่อ และทำให้การล้มบอลหายหมดไปจากวงการฟุตบอลไทย เช่นเดียวกับปัญหาคดีความที่มีต่อบุคคลและนิติบุคคล จำเป็นต้องได้รับการสะสางให้เสร็จสิ้น

4. เดินหน้า พัฒนาโครงสร้างการบริหารสมาคมฯ : ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีอุปนายก ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์บริหารงานในด้านต่างๆ

5. เดินหน้า พัฒนาศักยภาพแข้งไทย : สานต่อการพัฒนาด้านเทคนิคแบบบูรณาการให้เกิด Thailand's Way อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี การ์เลส โรมาโกซา ผู้อำนวยการเทคนิค ทำหน้าที่กำหนดอัตลักษณ์ เพื่อสร้างความชัดเจนในรูปแบบการเล่น

6. เดินหน้า พัฒนาฟุตบอลลีกอาชีพ : พัฒนารูปแบบการแข่งขันให้เกิดความน่าสนใจ และขยายความนิยมออกไปในวงกว้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับวงการฟุตบอลไทย

7. เดินหน้า ปฏิรูปงบประมาณสนับสนุนสโมสร : ปรับปรุงโครงสร้างและจำนวนเงินสนับสนุนที่ให้กับสโมสรในทุกระดับ ตั้งแต่ไทยลีก 1-4 โดยที่ยังคงสอดคล้องกับรายได้ของสมาคมฯ

8. เดินหน้า ยกระดับความสามารถผู้ตัดสิน : ยกระดับมาตรฐานความสามารถของผู้ตัดสินอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือทั้งจากสโมสรสมาชิก และแฟนบอล พร้อมกับผลักดันให้แสดงศักยภาพในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง