ประกาศ เรื่อง จัดจ้างนิติบุคคลเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งภายใน

19 ม.ค. 2021 17:42:00

3 months ago

ประกาศ เรื่อง จัดจ้างนิติบุคคลเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งภายใน ศูนย์ฝึกอบรมนักกีฬาฟุตซอล ฟุตบอลชายหาด และอาคารสำนักงานของสมาคมฯ
Picture

ประกาศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 004/2564

เรื่อง จัดจ้างนิติบุคคลเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งภายใน ศูนย์ฝึกอบรมนักกีฬาฟุตซอล ฟุตบอลชายหาด และอาคารสำนักงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยวิธีการคัดเลือก

ด้วย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคม) มีภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสมาคมต้องพัฒนากีฬาฟุตบอลหลายประเภท ทั้งกีฬาฟุตบอลชาย-หญิง ตลอดจนกีฬาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดซึ่งจำเป็นต้องมีสถานที่ฝึกซ้อมและอบรมเป็นการเฉพาะ กอรปกับจำเป็นต้องสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการบริหารกิจการ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดจ้างนิติบุคคลเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งภายใน ศูนย์ฝึกอบรมนักกีฬาฟุตซอล ฟุตบอลชายหาด และอาคารสำนักงานของสมาคม โดยวิธีการคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

      1. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

      2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว

      3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

      4. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

      5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

      6. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

      7. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

          7.1 ออกแบบศูนย์ฝึกอบรมนักกีฬาฟุตซอล ฟุตบอลชายหาด และอาคารสำนักงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

               7.1.1 อาคาร 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร

               7.1.2 พื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย

                     - สนามฟุตซอล (ขนาด 42 เมตร x 22 เมตร) และห้องอาบน้ำแต่งตัว

                      - ห้องฝึกอบรม

                      - ห้องสัมมนา

                      - ห้องแถลงข่าว

                      - พื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไป

          7.2 ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมนักกีฬาฟุตซอล ฟุตบอลชายหาด และอาคารสำนักงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตามแบบที่สมาคมเห็นชอบแล้ว

          7.3 ตกแต่งภายในศูนย์ฝึกอบรมนักกีฬาฟุตซอล ฟุตบอลชายหาด และอาคารสำนักงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตามแบบที่สมาคมเห็นชอบแล้ว

      8. ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีแนวทาง แผนงาน รวมทั้งวิธีดำเนินงานที่เหมาะสมกับการดำเนินงานตามประกาศฉบับนี้ ตลอดจนมีอุปกรณ์ประกอบการทำงานที่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์

ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามโทรศัพท์หมายเลข 0-2011-7177 ต่อ 124 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ อีเมล secretariat@fathailand.org หรือที่ทำการของสมาคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามวันและเวลาราชการ