สมาคม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

23 พ.ย. 2021 15:57:11

2 months ago

เนื่องด้วยการขยายงาน และโครงสร้างขององค์กร สมาคม ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ
Picture

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์                  

จำนวน : 1 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ และประสบการณ์ความสามารถ

 ลักษณะงานโดยสรุป     

ดำเนินการด้านประสานงาน ทั้งในและต่างประเทศกับองค์กรฟุตบอลระดับนานาชาติ อาทิ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (เอเอฟเอฟ) และประเทศสมาชิกต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะการเขียนหนังสือตอบโต้ในรูปแบบทางการ
รวมไปถึง การเข้าร่วมประชุมและ/หรือกิจกรรมฟุตบอล ดังต่อไปนี้

· เข้าร่วมการประชุม อบรม และสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์ฟุตบอล (ทั้งในและต่างประเทศ)

· เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการแข่งขัน (ทั้งในและต่างประเทศ)

· เข้าร่วมกิจกรรมกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทย (ในต่างประเทศ)

· เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ เอกสาร โครงการ ข้อตกลง และแผนงานต่างๆ เพื่อให้สมาคมบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบเวลาที่กำหนด

· จัดเตรียมข้อมูล แผนงาน และเอกสารเพื่อการนำเสนอ (Presentation) ต่อผู้บริหาร สภากรรมการ สโมสรสมาชิก ผู้สนับสนุน และสหพันธ์ฟุตบอล

โอกาสที่จะได้รับในการทำงาน (ตามความสามารถและผลการทดสอบ)

· โอกาสในการเข้าร่วมการอบรม สัมมนาเป็นตัวแทนจากประเทศไทย อาทิ ผู้ประสานการจัดการแข่งขัน (General Match Coordinator) ผู้ประสานงานสื่อในการจัดการแข่งขัน (Match Media Officer)

· โอกาสในการเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการฟุตบอลหรือสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดโดยสหพันธ์และสมาพันธ์ฟุตบอล (มีการทดสอบวัดระดับ)

· โอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ฟุตบอลในด้านการจัดการแข่งขัน เทคนิค และการบริหารจัดการ ในระดับนานาชาติ

· โอกาสในการเป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการเดินทางไปฝึกงานกับองค์กรฟุตบอลในระดับนานาชาติ

คุณวุฒิ และคุณสมบัติที่ต้องการ 

1. มีความสนใจในงานธุรการ และการบริหารจัดการวงการฟุตบอล

2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

3. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้

5. มีความสามารถในการจัดเขียนหนังสือในรูปแบบทางการทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด และเขียนหนังสือรูปแบบทางการ และเอกสารโครงการได้เป็นอย่างดี) มีคะแนน TOEIC และ/หรือ คะแนน IELTS (หากมีคะแนน IELTS ในสัดส่วนของการเขียนมากกว่า 7.5 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

7. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างประเทศ ตามภารกิจงานได้

8. มีประสบการณ์การทำงานและทักษะด้านการบริหารโครงการ เข้าใจขั้นตอนและวิธีการจัดทำโครงการ

9. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

10. มีความรับผิดชอบสูงและละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

วิธีการรับสมัคร   

ส่งประวัติ  พร้อมแนบเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครงาน โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น มาที่ humanresources@fathailand.org  ภายในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 นี้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2011-7177 ต่อ 131 (คุณชมพู)