รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม AFC 'C' Coaching เดือน ก.ค. ที่ภาคอีสาน

17 มิ.ย. 2017 10:56:07

10 months ago

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม AFC 'C' Coaching เดือนกรกฎาคม ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Picture

ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมจัดอบรมหลักสูตร AFC 'C' - Certificate Coaching Course ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 11 – 24 กรกฎาคม 2560

สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดังต่อไปนี้

1. นายเปี่ยมศักดิ์ ภูมิพาณิชย์
2. นายสุทธิโชค วัฒนานุสิทธิ์
3. นายภานุวัฒน์ กัลพัตร์
4. นายอภิภู มูลสาร
5. นายชัยปุระ วัฒนานุสิทธิ์
6. นายนัทธวัธน์ สุวรรณศักดิ์
7. นายกิตติพศ หีบแก้ว
8. นายอัศรัช นวลละออง
9. นายวินัย เยี่ยมรัมย์
10. นายชาญ ตัณฑปุตตะ
11. นายรัฐราชภูมิ มูลพงษ์
12. นายวิเศษ บริบูรณ์
13. นายหฤษฎ์ พิกุลแก้ว
14. นายจารุทรรศน์ จันทร์เด่นดวง
15. นายอุดมผล สาลีผล
16. นายวัลลภ สนามทอง
17. นายชัยวัฒน์ ทิมา
18. นายเกริกฤทธิ์ ขรรค์แก้ว
19. นายอาทิตย์ สุขสมนึก
20. นายกิษฐชัย วงค์สิม
21. นายอิสระพงศ์ เจริญวรายุทธ
22. MR.SAKIRU FAGBOHUN
23. นายมาฆะ หอประสาทสุข
24. นาย ครรชิตพล อัครยงพันธ์

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 27,000 บาท ผ่านชื่อบัญชี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา แม็กซ์แวลู พัฒนาการ เลขที่บัญชี : 406-806230-9

*** หลังจากนั้นให้นำส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครพร้อม ใบรับรองสุขภาพ และ เบอร์ติดต่อกลับมาที่

education@fathailand.org ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ชาญเอก นภาคณาพร หมายเลขโทรศัพท์ +66972498249 หรือ E-mail : chanaek.n@fathailand.org

*หากชำระเกินกำหนดวันที่ระบุ ทางสมาคมฯ ขออนุญาตให้สิทธิกับผู้ที่มีรายชื่อสำรองตามลำดับ (ผู้ที่มีรายชื่อสำรอง กรุณารอการติดต่อ จากสมาคมฯอีกครั้ง)