สมาคมฯ เปิดอบรมผู้ประเมินผู้ตัดสิน เกี่ยวกับกติกาการแข่งขันในฤดูกาล 2017

7 ม.ค. 2017 10:18:00

1 year ago

สมาคมฯ จัดงานอบรมผู้ประเมินผู้ตัดสินระดับ T3 และ T4 ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม
Picture

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการอบรมผู้ประเมินผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลระดับ ไทยลีก 3 และ ไทยลีก 4 เกี่ยวกับกฏ กติกา การแข่งขันใหม่ ในการฤดูกาล 2017

ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน พร้อมด้วยวิทยากร อันประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ภิรมย์ อั๋นประเสริฐ, ผศ.ชูชัย บัวบูชา, ผศ.ชลัช ภิรมย์, ผศ.พงศธร เพิ่มพานิช, นายไชยวัฒน์ กันสุธา , นายณัฏฐ ศรีเสาวลักษณ์, นายอดุลยชาติ ขันธมะ, พ.จ.อ.ปรีชา กางรัมย์, นายสุเมธ สายแวว, นายประเสริฐ ครุฑศรี, จ.ส.อ.ณัฐนัย แพ่งสุภา, นายอรรถกร เวชการ, นายพลกฤษณ์ นิตยชาต และ นางสาวพัณณิภา คำนึง

สำหรับการอบรมครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ประเมินผู้ตัดสินเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 109 คน โดยผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมจะไม่สามารถทำหน้าที่ในการแข่งขันฤดูกาล 2017 ได้

รายชื่อผู้ประเมินผู้ตัดสินที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมดมีดังนี้

โซนภาคกลาง จำนวน 16 คน ประกอบด้วย นายภิญโญ สาระสังข์, นายชัยรัตน์ เพชรต้อม, นายเดชา มหาวิจิตร, นายพีระพงศ์ สมใจเพ็ง, นายปรีดา ทู้ไพเราะ, นายจารุ จันทร์พิทักษ์, นายธนพงษ์ หาญลำยวง, นายสุเทพ ทัศสาคร, นายคงเดช กอบุตร, นายบรรทม เพชรทอง, นายสุระชัย กุหลาบ, นายอภิรักษ์ รังกุล, นายไชยยันต์ ลายตลับ, นายมาณพ ควรรวม, นายสุเมธ บุญเกิด, นายมนตรี ตรีถวิล

โซนกรุงเทพ ปริมณฑล จำนวน 13 คน ประกอบด้วย นายชวลิต จินตนานนท์, นายอานนท์ นุ่มเดช, นายเกษม สุขสมบูรณ์, นายจรัญ ขวัญอยู่เย็น, นายวรวิธ ประทุมรัตน์, นายณัฏฐ์พงษ์ บำรุงธนารัตน์, นายสุชาติ แก้วประเสริฐ, นายพลกฤษณ์ นิตยชาติ,นายสุรินทร์ ค้าข้าว, นายปิยะ เสียงจักรสาย, นายชัยพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, นายพรเทพ วงศ์อินทร์, นายพีรัชฌ์ สมุทรโชติช่วง

โซนภาคเหนือ จำนวน 19 คน ประกอบด้วย นายทินกร กรกชมาศ, นายสมเจตน์ กาชัย, นายอดิศักดิ์ โกศิยะกุล, นายดุสิต บูชาเกียรติ, นายวิเชียร อบอาย, นายสงวน มาลัย, นายชรินทร์ ศรีทับทิม, นายเจษฎา แก้วจิโน, นายประมวลรัฐ พันธ์เขตการ, นายสุเมธ เขาแก้ว, นายสุพจน์ ปานทอง, นายสุรพล สุจิระทอง, นายชีวิน อ่อนลออ, นายวินัย ดีแปลง, นายบุญชู จันทร์ดิษฐ์, นายทวีป ปู่นาค, นายเจตพล ยลธรรม์ธรรม,ดต.ธนบดี คำพทูล, นายกฤตติรัฐ ปุ่นน้อย

โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 27 คน ประกอบด้วย นายสมชาย เสร็จกิจ, นายวันเฉลิม ไชยยงค์, นายปริญญา จันทร์แสง, นายอนันตทรัพย์ หัตถสาร, นายอัษฎางค์ มณเฑียรอาสน์, นายชยันต์ โภคผล, นายนิวัฒน์ ธรรมมา, ดต.พัทธนันท์ ศรีนันท์ภัส, นายมงคล ขามคำ, นายปริญญา โลหะสาร, นายพัลลภ ศิระจันทรศักดา, นายพูนศักดิ์ วิเศษแก้ว, นายบรรณวิทย์ สุขเกษม, ส.อ.ชัยวุฒิ บุตรวงศ์, ผศ.จรูญศักดิ์ พันธ์วิศิษฐ์, นายไชยวัฒน์ บุญหาญ, นายวิโรจน์ ลินทมาตย์, ร.ต.ท.สาวิต สุจริต, นายสุบวรวงศ์ รถทอง, นายขุมเพชร โชตึก, นายศาตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา, นายกิตติ คนรู้, นายสัมพันธ์ พันธ์โยธี, ผศ.ดร.ประสงค์ สุรพล, นายมนตรี ขำประถม, นายสกล เหล่าบุรี, นายสุริยา โม้กุดแอก

โซนภาคตะวันออก จำนวน 14 คน ประกอบด้วย นายอำพัย อ่องสมบูรณ์, นายหิรัญ โรจน์สัตตรัตน์, นายสาลี่ อารีราษฎร์, ว่าที่รท.ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา, นายธรรมทัศน์ ทวีวงศ์ไพศาล, นายพรไพรัช โพยกระโทก, นายมานะ สีหะไตร, นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ์, นายนิพนธ์ ระวังเหตุ, นายวิฑูรย์ เจริญศิริ, นายผจญ ละอองทอง, นายนคเรศ จินนิกร, นายจิระพงษ์ ขันโท, นายกิจติศักดิ์ ศรีสังวาล

โซนภาคตะวันตก จำนวน 11 คน ประกอบด้วย นายสมใจ กลิ่นทอง, นายบุญลือ จ้อยมี, นายกรึก พงษ์กลัด, นายเชวง สามบุญเรือง, นายสมศักดิ์ ถาวรธิรา, นายสานิตย์ สุขสมดาว, นายทองใบ โฉมงาม, จ่าสิบเอกดุสิต เพชรน้อย, นายลือชา ดวงพรหม, นายสุนทร ทิพย์วารี, นายสุชาติ เย็นเพชร

โซนภาคใต้ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย นายสัญญา ขันธวิธิ, นายอนุชาติ เอกพจน์, นายนิพนธ์ เอียดหมุน, นายมนตรี ไม้เรียง, นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณรัตนโชติ, นายอิทธิพล ทองย้อย, นายสุธี โพธิเวชกุล, นายสมยศ สมศรี, นายอุซัน โต๊ะหะ

-------------------------------------------------------------------------

BANGKOK, JANUARY 7, 2017 : The Thai League 3 (T3) and Thai League 4 (T4) Refereeing Seminar with a Referee Assessor course by The Football Association of Thailand (FAT) is now underway at Chaloem Phrakiat Hall, Ratwinit Bangkaeo School.

The 109 participants attending the course will be put through two-day programme (Jan 7-8) complete with updating on the laws of the game for 2017 season.