ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC Coaching Certificate Course

22 ก.ค. 2017 13:21:00

10 months ago

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC Coaching Course ทุกระดับ ในช่วงปี 2560 ทีผ่่านมา
Picture

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรม AFC Coaching Certificate Course สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในหลักสูตรต่างๆ ตามที่สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) กำหนด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากรทางด้านกีฬาฟุตบอลสู่ระดับสากล นั้น 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอประกาศผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC Coaching Certificate Course สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC 'A' Coaching Certificate Course (วันที่ 4-30 มกราคม 2560)

1. นายรังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค
2. นายอนุรักษ์ ศรีเกิด
3. นายวรวุฒิ วังสวัสดิ์
4. นายอภิสิทธิ์ อิ่มอำไภย
5. นายอิสสระ ศรีทะโร
6. นายวีรยุทธ์ บินอับดุลเลาะมาน
7. นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์
8. นายเจตนิพัทธ์ รชตเฉลิมโรจน์
9. นายปรรณ สุขแสวง
10. นายภานุพงศ์ ผิวอ่อน
11. นายสุรพงษ์ คงเทพ
12. นายจิราวัฒน์ ไหลนานานุกูล
13. นายสนอง แต่งงาม
14. MR.DJADJANG NURDJAMAN
15. MR.OTGONBAYAR ISHDORI
16. MR.JOKO SUSILO
17. MR.NICLOLAS HOWLISTON

ผู้ที่มีรายชื่อ PRO-PASS AFC ‘A’ Coaching Certificate Course (วันที่ 4-30 มกราคม 2560)

1. นายกันตเมศฐ์ รอดประสิทธิ์
2. นายวริศ บุญศรีพิทยานนท์
3. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประภา

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC 'B' Coaching Certificate Course (วันที่ 18 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2560)

1. นางสาวอนุชศรา หมายเจริญ
2. นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ
3. นายปุณณ์กานต์ จิรัฎกานต์กุล
4. นายชวนันทร์ แดงเจริญ
5. นายธนากร ธรรมแสงดาว
6. นายสาโรจน์ บรรณกุลพิพัฒน์
7. นายใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์
8. นายสัญญา ญาณจินดา
9. นายเทอดทูน ค้าขาย
10. นายหัตถชัย การวิชา
11. นายณรัฐ มุนินทร์นพมาศ
12. นายชยกร ถนัดเดินข่าว
13. นายเนติพงษ์ ศรีทองอินทร์
14. นายศุภวิชญ์ ผ่องพันธุ์
15. นายรุ่งโรจน์ ทองถิ่นภู
16. นายยศกร ศิลาเกษ

ผู้ที่มีรายชื่อ PRO-PASS AFC ‘B’ Coaching Certificate Course (วันที่ 18 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2560)

1.นายปิยะพงษ์ ชัยประเสริฐ
2.นายสิทธิ นาระต๊ะ
3.นายรณชัย สยมชัย
4.นายประกอบสุข พึ่งกุล

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 (21-26 มีนาคม 2560)

1.นางสาวกัญญาวีร์ สุดเทวี
2.นางสาวทิพย์ประภา เมตตา
3.นายอัมรินทร์ เยาดำ
4.นางสาวสุกัญญา ฤทธิ์งาม
5.นายสุรัตน์ นาคชชุมแสง
6.นายประสิทธิ์ โคตรมหา
7.นายไพศาล จันทร์ประเสริฐ
8.นายพลกฤษณ์ วัชรวิศิษฏ์
9.นายบุญคง อรรคบุตร
10.นายวริศ บุญศรีพิทยนนท์
11.นายอภิสิทธิ์ ด้วงช่วย
12.นายศรายุทธ ทองสมาน
13.นายวิโรจน์ เพ็ชรดอน
14.นายประกอบสุข พึ่งกุล
15.นายนิเวช แก้วแสง
16.นายอาทิตย์ ธนูศร
17.นายวิทยา เทศวงศ์

ผู้ที่มีรายชื่อ PRO-PASS AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 (วันที่21-26 มีนาคม 2560)

1.นายธนบูลย์ คติกำจร
2.นายศุภณัฐ โอศิริ

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course (วันที่ 17-30 เมษายน 2560)

1.นายบัณฑิต เทียบทอง
2.นายสรยุทธ บุตรดีสุวรรณ
3.นาย วิษณุพงษ์ ทองเจิม
4.นายธนากร ปราณี
5.นายอนันต์ คงสวัสดิ์
6.นายพลพีร์ คมน์ธนะวัฒน์
7.นายจิรวัฒน์ ใจสม
8.นายนัชตพงศ์ เฟื่องฟูพงศ์
9.นายทวน นามวงสี
10.นายเจตนิพัทธ์ พงษ์กีรติกุนกร
11.นายอดิศักด์ ศรีงาม
12.นายธีรเดช จรเสมอ
13.นายเมธา คุณาไท
14.นายรณชัย จินาเกตุ
15.นายธวัชชัย แก้วเนตร
16.MR.ULRICH MUNZE

ผู้ที่มีรายชื่อ PRO-PASS AFC 'C' Coaching Certificate Course (วันที่ 17-30 เมษายน 2560)

1.นายเฉลิม น้อยสอนเจริญ
2.นายวิรัช วิเศษสินธุ์
3.นายปิยะนัฐ ไชยอุดม
4.นายพร้อมพงศ์พรรณ บุญราช

ผู้ผ่านการอบรม (เพิ่มเติม) หลักสูตร AFC “C” Coaching Certificate Course (วันที่ 3-15 พฤศจิกายน 2559)

1.นายพงศ์พันธุ์ วิบูลยเสข

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC “C” Coaching Certificate Course (วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560)

1.นายเตชิต ขยันประเสริฐ

ผู้ที่มีรายชื่อ PRO-PASS AFC “C” Coaching Certificate Course (วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560)

1.นายปฏิพณ เพชรวิเศษ
2.นายเทิดศักดิ์ ทิตวรางกูล
3.นายวิศาล โพธิ์นา
4.นายเจษฎา พรมพันธ์ใจ