กำหนดการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกสอนที่ผ่าน AFC Certificate Coaching Courses

27 ก.ค. 2017 13:43:00

11 months ago

กำหนดการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรม AFC Certificate Coaching Courses
Picture

ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอน AFC Certificate Coaching Courses ในรอบปีที่ผ่านมา และได้มีการประกาศชื่อผู้ผ่านการอบรมไปแล้วนั้น

ทางสมาคมฯ มีความประสงค์จะแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ)

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC 'A' Coaching Certificate Course (วันที่ 4-30 มกราคม 2560)

1. นายรังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค
2. นายอนุรักษ์ ศรีเกิด
3. นายวรวุฒิ วังสวัสดิ์
4. นายอภิสิทธิ์ อิ่มอำไภย
5. นายอิสสระ ศรีทะโร
6. นายวีรยุทธ์ บินอับดุลเลาะมาน
7. นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์
8. นายเจตนิพัทธ์ รชตเฉลิมโรจน์
9. นายปรรณ สุขแสวง
10. นายภานุพงศ์ ผิวอ่อน
11. นายสุรพงษ์ คงเทพ
12. นายจิราวัฒน์ ไหลนานานุกูล
13. นายสนอง แต่งงาม
14. MR.DJADJANG NURDJAMAN
15. MR.OTGONBAYAR ISHDORI
16. MR.JOKO SUSILO
17. MR.NICLOLAS HOWLISTON

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC 'B' Coaching Certificate Course (วันที่ 18 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2560)

1. นางสาวอนุชศรา หมายเจริญ
2. นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ
3. นายปุณณ์กานต์ จิรัฎกานต์กุล
4. นายชวนันทร์ แดงเจริญ
5. นายธนากร ธรรมแสงดาว
6. นายสาโรจน์ บรรณกุลพิพัฒน์
7. นายใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์
8. นายสัญญา ญาณจินดา
9. นายเทอดทูน ค้าขาย
10. นายหัตถชัย การวิชา
11. นายณรัฐ มุนินทร์นพมาศ
12. นายชยกร ถนัดเดินข่าว
13. นายเนติพงษ์ ศรีทองอินทร์
14. นายศุภวิชญ์ ผ่องพันธุ์
15. นายรุ่งโรจน์ ทองถิ่นภู
16. นายยศกร ศิลาเกษ

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 (21-26 มีนาคม 2560)

1.นางสาวกัญญาวีร์ สุดเทวี
2.นางสาวทิพย์ประภา เมตตา
3.นายอัมรินทร์ เยาดำ
4.นางสาวสุกัญญา ฤทธิ์งาม
5.นายสุรัตน์ นาคชชุมแสง
6.นายประสิทธิ์ โคตรมหา
7.นายไพศาล จันทร์ประเสริฐ
8.นายพลกฤษณ์ วัชรวิศิษฏ์
9.นายบุญคง อรรคบุตร
10.นายวริศ บุญศรีพิทยนนท์
11.นายอภิสิทธิ์ ด้วงช่วย
12.นายศรายุทธ ทองสมาน
13.นายวิโรจน์ เพ็ชรดอน
14.นายประกอบสุข พึ่งกุล
15.นายนิเวช แก้วแสง
16.นายอาทิตย์ ธนูศร
17.นายวิทยา เทศวงศ์

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course (วันที่ 17-30 เมษายน 2560)

1.นายบัณฑิต เทียบทอง
2.นายสรยุทธ บุตรดีสุวรรณ
3.นาย วิษณุพงษ์ ทองเจิม
4.นายธนากร ปราณี
5.นายอนันต์ คงสวัสดิ์
6.นายพลพีร์ คมน์ธนะวัฒน์
7.นายจิรวัฒน์ ใจสม
8.นายนัชตพงศ์ เฟื่องฟูพงศ์
9.นายทวน นามวงสี
10.นายเจตนิพัทธ์ พงษ์กีรติกุนกร
11.นายอดิศักด์ ศรีงาม
12.นายธีรเดช จรเสมอ
13.นายเมธา คุณาไท
14.นายรณชัย จินาเกตุ
15.นายธวัชชัย แก้วเนตร
16.MR.ULRICH MUNZE

ผู้ผ่านการอบรม (เพิ่มเติม) หลักสูตร AFC “C” Coaching Certificate Course (วันที่ 3-15 พฤศจิกายน 2559)

1.นายพงศ์พันธุ์ วิบูลยเสข

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC “C” Coaching Certificate Course (วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560)

1.นายเตชิต ขยันประเสริฐ