ประกาศ : ผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรม ในโครงการเปิดรับสมัครผู้ตัดสินประจำปี 2560

2 ส.ค. 2017 17:57:59

11 months ago

รายชื่อผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรม ในโครงการเปิดรับสมัครผู้ตัดสินฟุตบอลและฟุตซอลประจำปี 2560
Picture

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล โดยมีกำหนดการการสอบผู้ตัดสินภาคทฤษฎีและทดสอบสมรรถภาพระหว่างวันที่ 30 -31  กรกฎาคม 2560 นั้น

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบผู้ตัดสินภาคทฤษฎีและการทดสอบสมรรถภาพ ที่มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

รายชื่อผู้ชายที่ผ่านการสอบผู้ตัดสินฟุตบอลภาคทฤษฎีและการทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 310 คน

นายฤทธิเกียรติ จิตรตระกูล

นายโจอี้ เบญจาทิกุล

นายอับดุลรอฮีม สีตีเลาะ

นายอนุวัตร ทองจีน

นายพลชนฤสรณ์ โสรัจจะภิญโญ

นายทัศไนย หนูประโคน

นายอัครวินท์ คำแหง

นายพิษณุศักดิ์ ศรีใย

นายอนุวัฒน์ นิลประพัฒน์

นายจักรกริช กับบุญ

นายสัชฌุกร แสนจู

นายมูฮำหมัด  แลนิ

นายพีรพัฒน์ จำรัสพงษ์

นายอดิศักดิ์ แดนตะเคียน

นายชนสรณ์ นุราช

นายสุรทิณ ศิลป์พรหมมาศ

นายฉัตรชัย จันทร์ศรีโคตร

นายภูมินทร์ ลาน้ำเที่ยว

นายนรินทร์นาท เทียทสกุล

นายชวณัฐ ชลาชัย

นายมงคล ไกรสินธุ์

นายดาบชัย จันทร์ศรีโคตร

นาสุวิจักขณ์ ธิมา

นายอัษฎาวุธ นิยมชัย

นายก่อเกียรติ บุญชู

นายธนากร แก้วลอย

นายเปรมศักดิ์ รุ่งเรือง

นายวินัย จันทร์แสง

นายวัชรฉัตร ลำพูล

นายชูเกียรติ จันดี

นายองอาจ แสงทอง

นายชัยยา มูลมะณี

นายอนุศิษฐ์ ศิริมั่ว

นายอิทธิพล หอมดี

นายอดิศักดิ์ นอกตาจั่น

นายธีระชัย ศิลปักษา

นายอิสรา เกิดไทย

นายพิทยา พยัคมะเริง

นายสมโภชน์ โคตสวัสดิ์

นายเสรีชน เพ็งสระเกษ

นายธีรวัฒน์ กุลต๊ะ

นายภานุพงษ์ สาระผล

นายสุรยงค์ บุญทัน

นายจตุพร ทองแสง

นายเอกชัย ปอสุวรรณ์

นายพฤหัส ศักดิ์เพชร

นายวัชรพล พรมศิริ

นายธนพรชัย เชาว์ไวย์

นายทินกร แดนสามสวน

นายนิคม วังแสง

นางสาวสุวิดา วงค์ไกรษร

นายประธานรัฐ ชัยนา

นายชัยวัฒน์ พิเคราะห์

นายวิทยา ขำเหม

นางสาวสินีนุช งอยแพง

นายวิชญ์พล เมืองโคตร

นายณัฐกิตติ์ สกุลศรี

นายไกรฤกษ์ สิมงาม

นายธนพงษ์ เชื้อฉลาด

นายศุภกิจ คำดี

นายสมพร ทองเฟื่อง

นายครองศักดิ์ หล้าพิมพ์

นายธัญพิสิษฐ์ คำโพธิ์

นายศุภกร ไวยะวัน

นายประดิษฐ์ ดาศรี

นายราชชวิน แถวไธสง

นายอภิสิทธิ์ โยธายุทธ

นายสุรชัย ทองอุดม

นายณัฐติพงษ์ ใจเมือง

นายสุริโย กัณหาชาลี

นายจักรพันธุ์ รินสาร

นายกิตติพัฒน์ สิ้วอินทร์

นายวสันต์ จันทร์โสภา

นายนิธิวัฒน์ พิลาภ

นายปัญญา เขาวงค์

นายกิตติวุฒิ การร้อย

นายวุฒินันท์ แจ่มสิริกุล

นายธันวา เนตรหาญ

นายภูเมศ วรรณุสิทธิ์

นายฐิติวัสส์ เผือกลี

นายปิยะวัฒน์ ชมมะลัง

นายหัด พูพิลึก

นายดนุพล อกกา

นายพงศกร วิศิษฎ์ศรี

นายอภิวัฒน์ พรมหู

นายชินภัทร ลับแล

นายรังสรรค์ พัดจันทร์หอม

นายปรัชญา เลิศวณิชชา

นายรัฐนันท์ พวงสุวรรณ

นายวัชริศ โล่งจิตร

นายมนัสวี หวังมี

นายโสภณ เกษมศรี

นายสัมภาษณ์ อยู่เผือก

นายประกฤษฎิ์ ทัณกาศ

นายธนา อาทิตย์เที่ยง

นายอรรถชัย กองแก้ว

นายปิยพงษ์ วงศ์อยู่

นายชมรัตน์ ยุคเจริญทรัพย์

เอกลักษณ์ เมืองโคตร

นายณัฐวุฒิ ถวิล

นายพลาธิป หอมหวาน

นายสุรศักดิ์ ชมขุนทด

นายวีรศักดิ์ ดอกคำนุ่ม

นายนิรุตติ์ แผนจันทึก

นายณัฐพล ขอดแก้ว

นายภมรพันธ์ อนุสนธิ์

นายธีรวัฒน์ ลอยคำทุย

นายสุทธิชัย ไชยมงค์

นายปฏิภาณ หันจางสิทธิ์

นายกนกศักดิ์ เขียวแดง

นายกวีภาพ บัวทอง

นายวิทิต จันทะคาม

นายณัฐวุฒิ นามอาษา

นายปรเมษฐ์ มณีโชติ

นายดิเรก กะอาด

นายบวร พลีทั้งกาย

นายมงคล อุทัยนาง

นายวายุ อ่อนตามา

นายธนโชค มาลัยเปีย

นายปฐมพงค์ อนันต์ลักษณะกุล

นายอดิภัทร เกตุใสย์

พ.อ.อ.ชัยพร มหาเมฆ

นายมะยูรา เดร์

นายเอนก ตรีธรรม

นายอำนาจ มากกลาง

นายกิตตินันท์ โสธรประภากร

นายจิรายุ จงอนุรักษ์

นายอรรคพล ปินะการัง

นายสำเริง คำร่วง

นายกฤตภาส ใยขันธ์

นายจิรวัตร เจริญนนท์

นายวุฒิพร สมมาตร์

นายศักดา ป้องเพชร

นายจิรายุ โลหะพรม

นายเจตริน ศรีเนตร

นายพิชยะ ภูมิเพ็ง

นายชนะชัย พรหมทัต

นายพรลาภ บำรุงไทย

นายรัฐนันท์ ธนะสัมบัน

นายจตุวิทย์ กลมพันธ์

นายวินัย สินสิมหา

นายสมชาย โลหะชาติ

นายภิเศก ผมเพ็ชร

นายภานุวัฒน์ ไชยวรรณ

นายเสรี สังข์สุขศรี

นายธีรนนท์ โสมชัย

นายนพศูล บ่อแก้ว

นายวรวิทย์ งับประโคน

นายเสกสรรค์ วงษ์คำ

นายธวัชชัย จำปาวะดี

นายบุญส่ง ปานใจนาม

นายธนพล สุวรรณเขตร์

นายยอดชาย เพ็ชรศรี

นายสุรศักดิ์ สถิตย์ค่าย

นายณรงศักดิ์ รัตนประเสริฐ

นายคมกฤษณ์ ผลประสิทธิ์

นายภานุวัฒน์ นากสุก

นายกิตติวัฒน์ กิตติภัคสกุล

นายกุลวิทย์ ขาวปลั่ง

นายสถาพร ปุริตัง

นายเอกราช ศิริไทย

นายชัยรัตน์ ทองไหลมา

นายอนุรักษ์ นวมเขียน

นายณัฐพงศ์ ใยมาก

นายศุภชัย เนตรนิล

นายจารุกิตต์ สุจารี

นายอมรเทพ ช้างเขียว

นายพุฒิพงศ์ วรรณดี

นายธีรพงษ์ อุมา

นายธีรวัฒน์ อุมา

นายเอกชัย ถนอมเล็ก

นายฉัตรชัย สายแวว

นายสิทธิศักดิ์ โหรี

นายธานินทร์ นานวนคำ

นายเสรีชน ผลสิน

นายสุรชัย น้อยอุ่น

นายศุภวัต สัพโส

นายธีระศักดิ์ ดำเนิน

นายนฤดล สีเทา

นายสุทัศน์ ทรงกลิ่น

นายทิวา กุลวงษ์

นายบงการ สุดแท้

นายวัชระ พวงมี

นายกรกิต สอนจันทร์

นายพิศาล โม้ทองศรี

นายปิยพันธ์ ไพสารี

นายภานุเดช เกตุปาน

นายอโนชา ใจซื่อ

นายรัฐภาคย์ แหวนวิเศษ

นายสาโรจน์ ศรีโยหะ

นายจรัญ จันทร์เอม

นายบุรินทร์ แก่นจันทร์

นายธเนศ น้อยเอี่ยม

นายธนพงษ์ ชุนหคาม

นายวัฒนพงศ์ มหุวรรณ์

นายกิตติภูมิ สีหล้า

นายธรรมรัฐ ศรีเตชะ

นายอภิรักษ์ ชำนาเวช

นายดัสกร หกลา

นายขวัญชัย จันทยุง

นายณัทภัค สวัสดี

นายสันติ ทีอุทิศ

นายกิตติพงษ์ ผลดี

นายยุรนันท์ หนูขาว

นายอลิฟ นาลี

นายกูดามารูเด็ง ตูแวโซะ

นายมะยูไน กือเตะ

นายอากิต โด

นายหัสดินทร์ หนูฤทธิ์

นายวรวิทย์ พรหมสังคหะ

นายกิตติธัช พฤกษกลำมาศ

นายพรชัย อนุพันธ์

นายชัยยศ หาผลดี

นายสัมฤทธิ์ ฤทธิ์แก้ว

นายณัฐวัตร นุ่มมีศรี

นายเสรี แก้วพรม

นายสุระชัย เป้าศิริ

นายพิชัย ยิ่งยง

นายยศพันธ์ ปักษี

นายณัฐกิตติ์ ไชยคุณ

นายเมธัส กุมารสิทธิ์

นายกุลธวัช สายสนอง

นายสุขสันต์ ทองเกิด

นายคำรณ จิตรโสม

นายอำนาจ ดินไธสง

นายศิลาวุฒิ จันทร์ป้อง

นายกีรติ โพธิ์พันธ์

นายราชวัตร มีบุญ

นายฉัตรชัย หารสาร

นายวรัชนนท์ ชมบูรณ์

นายพลกฤต วังคูณ

นายศิริชัย รักษาพันธ์

นายธรานนท์ เนาวะพันธ์

นายธีรพงษ์ เบ้าคำ

นายกิตติโชติ วรสาร

นายอนันต์ อามาตสมบัติ

นายอฐิวัตร ยะภักดี

นายเกริกเกียรติ เหลาสิงห์

นายภานุวัฒน์ ศรีนาเมือง

นายมานิตย์ ชัยพูน

นายสุรชาติ ทะสังขา

นายวรวุฒิ ศิริวงษ์

นายณัฐพงษ์ วัดเวียงคำ

นายพงษ์ดนัย สัสดี

นายธเนศ ใจไทย

นายธนากร ไชยกันยา

นายภาณุวัฒน์ แววขำ

นายประกาศิต จันทร์สว่าง

นายวรวุฒิ ชาธิพา

นายสุรวุฒิ นวลย้อย

นายวรวุฒิ พูลพรม

นายชัยวุฒิ เรืองจันทร์

นายปรัชญา ป่องนันท์

นายณัฐพล โตประเสริฐ

นายราชันย์ ทองเต็ม

นายเกรียงไกร บุญสอน

นายกิตติพัฒน์ สุพร

นายจิราวุฒิ บุญเฮ้า

นายชัยวัฒน์ จ่าชัยภูมิ

นายสิโรตน์  คำหล้า

นายอานนท์ เชื้อจันดี

นายจตุพล กิจกลาง

นายวสันต์ จันทร์สุข

นายพิศณุ ชูศรี

นายพงษ์ศิริ ชูศรี

นายจตุพล พยุหะ

ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ เนตรรัตน์

นายชัยกฤต อินบุญส่ง

นายพุฒิพงษ์ แสนสาร

นายนภนต์ ภัทราภิรักษ์

นายจิรวัฒน์ ชมภูศรี

นายอภิรัฐ กรีโส

นายชลิต พลอยเพ็ชร์

นายกิตติ เพิ่มศิลป์

นายภาคิไนย์ เนียนกระโทก

นายชัยทัต หมีแสง

จ.อ. ชาตรี ธนะสาร

นายอรรถพล โบเลน

นายธวัช ปองพิพัฒน์กุล

นายพันธชัย กันตี

นายเฉลิมเกียรติ แซ่จาง

นายกฤษฎา บุญชื่น

นายนฤปนาท เนตรยัง

นายณรงฤทธิ์ แสนเฮือง

นายศรราม เชื้อสอาด

นายบวรทัต ดวงแก้ว

นายชินวัตร ไกยสิทธิ์

นายอัสอารี หวังหมัด

นายอาบัส งะแจ๊ะ

นายฮารุต หีมเบ็ญหมัด

นายฟาริด บัวนาค

นายอาริฟ ยูโซ๊ะ

นายพลรัตน์ ชิณบุตร

นายประยงค์ ทวีวงศ์

นายนวพันธ์ ทุโต

นายคณากร เทียนสวัสดิ์

นายอรรถชัย เลขาโชค

นายมนัสชัย ชาวงษ์

นายปกรณ์เกียรติ ลิดดา

นายกฤษณะ สหชัยภัทร

นายณัฐกิจ ก้อนฟู

นายเกรียงไกร ศรีหาจร

นายกิตติคุณ สร้อยศรี

นายมนธนัช แต่งงาม

นายธนภัทร์ เพชรมุนี

นายอาทิตย์ ศรีน้อย

นายณัฐวุฒิ นามม่วง

นายรัตนชัย ชุมทอง

นายกิตติพันธ์ แผ่นจินดาพร

นายณัฐนันท์ อ่วมคงศาสตร์

 

รายชื่อผู้หญิงที่ผ่านการสอบผู้ตัดสินฟุตบอลภาคทฤษฎีและการทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 11 คน

นางสาวสุวิดา วงค์ไกรษร

นางสาวสินีนุช งอยแพง

นางสาวมนัดดา ภูพาดหิน

นางสาวนุชจลิน อินทร์ชัย

นางสาวสุทธิตา ไชยหงษ์

นางสาวพรประภา นามศรีหาร

นางสาวปรียาภรณ์ วรชัยเกื่อกูล

นางสาวอนันต์ทิพย์ โพธิ์พันธ์

นางสาวสมฤทัย กงไกรลาศ

นางสาววติยาพร ธรรมสนิท

นางสาวกัญญารัตน์ เลาะหะนะ

 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบผู้ตัดสินฟุตซอลภาคทฤษฎีและการทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 98 คน

กมล อนุรักษ์

กฤตพร  พันธ์ใหม่

ก้องพิภพ  ใจพล

กิตติชัย  วังสิงห์

กิตติชัย  เอี๋ยววานิช

กิตติภพ  ทับบุรี

กิติภรณ์ ทองจันทร์

ขวัญเกล้า ทองมณโฑ

จรัล ฉ่ำโสฬส

จีระสันต์ พันธุ์เขียน

เจษฎา  งันเกาะ

ไชยศิริ  สอนนำ

ณรงค์เดช  วงเกย

ณัฐพล  ศรีทอง

ณัฐวุฒิ   ขวัญราช

ณัฐวุฒิ  ทองมาไพร

เดชา  ศรีเพชร

ทักษาปกรณ์ จิตร์คง

ทีปกร   ยศอุบล

ธนพล  อามาตย์

ธวัชชัย  นิลสนธิ

ธีรเจต ลาคำเสน

ธีรนัย  นิลสนธิ

ธีรวัฒน์  หนูขาว

ธีระนัย  นิลสนธิ

นรินทร   คุณสาร

นฤพนธ์ พิสุทธิ์

นัสรีย์ ตามาต

บุญญฤทธิ์ แป้นเขียว

ประเดิมชัย รัจเจริญ

ประวิทย์  สายทรายคำ

ปัณณพัฒน์ อธิพุฒิพัฒน์

ปิยะ รู้คุณ

เป็นเอก  มิ่งทุม

ผดุงเกียรติ ขุนพล

พนธกร  เจริญสุข

พนมเทียน เทพทัศน์

พลสันต์  สีเทา

พันธกานต์  นุชนารถ

ภัทฐินันท์ ประเสริฐอุ้ย

มงคล  จำนงค์รักษ์

มนตรี  สุดมา

มัสธุณะ  แก้วงาม

มาศพงษ์ พรหมยิ้มแย้ม

ไมตรี ยอดเพร

รวิษา   เปลี่ยนเที่ยงธรรม

ระพีพัฒน์  ขุนจันทร์

รัฐพล  เกษแก้ว

ชื่อ-สกุล

ฤทธิเกียรติ  ไชยโยธา

วรากร  สุระพร

วัชราวุธ  ม่วงกลาง

วันเฉลิม  สวัสดิ์เอื้อ

วัลลภ  สำราญใจ

วารีพร อ่อนหวาน

วิจิตร จุ้ยเอี่ยม

วิเชษฐ์   เจนพนัด

วิทยา  ทองมาก

วินัย  ชินบุตร

วิรัชยา โถแก้วเขียว

วิรัตน์   แก้วมณี

วิโรจน์  ตีประโคน

วิสัย ใครหอม

วีรยุทธ   เรืองรักษ์

ศิริลักษณ์  ก้อนบุญใส

ศิลา   ดาทอง

ศุภพงษ์  พุ่มสละ

สมหวัง  พูลแข

สราวุธ  ปานสมุทร

สากลรัฐ สีโสภนสิริ

สารัช  ชำนิศาสตร์

สิทธิชัย  เที่ยงเอม

สุขสรรน์ จิรานุวัฒน์

สุดที่รัก  ขาวเงิน

สุธินันท์ กรีฑา

สุรศักดิ์  อังสุรินทร์

สุไลหมาน สามัญ

สุวิทย์  พนังศรี

เสฏวุฒิ   พิณทอง

แสงสุรีย์ เปาะชนะ

องอาจ   ขามโนนวัด

อดิศร  แจ้งจันทร์

อดิศักดิ์  บินมา

อธินันท์  สงวนเชื้อ

อนุภาพ   เหล็กอ่อน

อนุรักษ์  ยวงการ

อนุวัฒน์ ธิมาภรณ์

อนุศักดิ์  สิมประเสริฐ

อนุสรณ์  พุทธดีงาม

อภิเดช หันจางสิทธิ์

อภิลักษณ์   เหรียญทอง

อภิลักษณ์  บุญเกิด

อภิวัฒน์  ปนตะคุ

อับดุลเล๊าะ  มัสอุดสาเล็ม

อานนท์  มะโนมือง

อานนท์  สุทธิยา

อานัส  ยูโซะ

เอกณวัฒน์ แสงหงษ์ศิริโชติ

เอกสิทธิ์  สังข์ทอง