ประกาศ : รายชื่อผู้ตัดสินที่มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนผู้ตัดสินฟีฟ่า

4 ส.ค. 2017 21:00:00

11 months ago

รายชื่อผู้ตัดสิน ผู้ช่วยตัดสินฟุตบอล และผู้ตัดสินฟุตซอล จำนวน 107 คน ที่มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินฟีฟ่า
Picture

รายชื่อผู้ตัดสิน ผู้ช่วยตัดสินฟุตบอล และผู้ตัดสินฟุตซอล จำนวน 107 คน ที่มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินฟีฟ่า เพื่อเข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 06:00 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

ผู้ตัดสิน

นายชัยฤกษ์ งามสม
นายภุมรินทร์ คำรื่น
นายมงคลชัย เพชรศรี
นายวรินทร สัสดี
นายศิวกร ภูอุดม
นายฑีธิชัย นวลจันทร์
นายเกตุดำรงค์ เข็มทอง
นายนที ชูสุวรรณ
นายประกิต สุขยัง
จ่าสิบเอกประพจน์ ดิสสมศรี (ทบ)
นายวิวรรธน์ จำปาอ่อน
นายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ
นายสหภพ ศรีบุญลือ
นายอาคม เจริญสุข
นายชัยพร ยงแสง
นายดุสิต เอี่ยมสกุล
นายนิวัฒน์ อินสะอาด


ผู้ช่วยผู้ตัดสิน

นายมานพ ปานสาคร
พันจ่าอากาศเอก ธเนศ ชูชื่น(ทอ)
นายคมสันต์ คำแผ่น
นายธีรพล สัญญาปลื้ม
นายธีรพล สัญญาปลื้ม
นายบินหลา ปรีดา
นายพูนสวัสดิ์ สำราญสุข
นายเชาวลิต พูนประสิทธิ์
จ่าเอกราชันย์ ดาวังปา (ทร)
นายสุเมธ เปียศิริ
นายอนุวัตร ฝีมือช่าง
นายคมชลัช เลขาวิจิตร
นายเดชา ทองย้อย
นายภูเบศ เหล็กผา
นายเรืองศักดิ์ หนูเผือก
นายราเชนทร์ ศรีชัย
นายวัฒนา ชนชนะกุล
จ่าสิบเอกครรชิต นิตยชาติ (ทบ)
นายปริวรรต์ โพธิ์อยู่
นายภัทรพงษ์ กิจสถิตย์
พันจ่าเอกทานินทร์ รื่นจิตต์(ทร)
นายราวุฒิ นาคฤทธิ์
นายสุริยา หลีอินทร์
จ่าอากาศตรีอภิชิต โนพวน (ทอ)
นายอุดร อเนกศักดิ์
นายวิโรจน์ ลอคำ
นายวรพงษ์ ประเสริฐศรี
นายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว


ผู้ตัดสินหญิง

นางสาวนันทิกาญจน์ บัวสสระ
นางสาวพรรษา ชัยสนิท
นางสาวเพ็ญนภา คำนอก
นางสาวภัสราภรณ์ มะนิหมุด
นางสาวสุนิตา ทองถวิล
นางสาวพัชยา บุญประสิทธิ์
นางสาวทัศนีย์ เขื่อนเพชร
นางสาวลัดดา ยุติภูติ


ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง

นางสาวมนกันต์ ตาริก
นางสาวสุภาวรรณ หินทอง
นางสาวปาริชาติ บุญอนันต์
นางสาวอริษา จันทร์โฉม
นางสาวพัศธนัญญา เกษสุดาภรณ์ศักดิ์
นางสาวศศินา ทองคำ
นางสาวนวลนิจ ดอนจังหรีด
นางสาวสมจิตร เพลิดขุนทด
นางสาวมนัสวี เนตรยอง
นางสาวสุพัฒชา มะปราง

 

ผู้ตัดสินฟุตซอล

นายยุธกร ไม้เกตุ
นายกวีพล กามะวิถี
นายอรรถพล ยรรยงเสวี
นายพรณรงค์ ไกรรอด
ณัฐวัฒน์ ทองคำ
นายกมล มาประสพ
นายชาตรี แสงจินดา
นายจตุพร ตรีพงษ์
นายจิรภัทร เอี่ยมอำนวย
นายสมประสงค์ สร้อยอำภา
นายธนากรณ์ วีรศิลป์
นายมนตรี ทองคลอด
นายสมโภชน์ นิ่มอนงค์
นายอนุสรณ์ ศศิวัฒน์วานิช
นายเบญจพล หมู่เจริญทรัพย์
นายเจนรบ สุวรรณจิตร
นายชาญชัย ศิริงาม
นายชลกาญจน์ เหลืองสะอาด
นายอำนวย พัฒนา
นายอมรเทพ สวัสดิ์จุ้ย
นายอภิชญาพัชญ์ บุญยิ่งกิจไพศาล
นายสุรศักดิ์ เลี่ยนเครือ
นายเดชา วิเศษศักดิ์ศรี
นายศราวุฒิ โภคา
นายเจษฎา ทองโชติ
นายมานิตย์ ประสงค์ผล
นายกนกศักดิ์ ศิริพล
นายศรายุทธ จันทร
นายณัฐวิชช์ นาเมือง
นายเอกณัฐกิตติ์ ฮินตัว
นายชัยชาญ โพธิ์ทองนาค
นายศุภฤทธิ์ อุดมา
นายใจศักดิ์ บุญปัญญา
นายวรพจน์ ภู่ระหงษ์
นายโกสินทร์ เจริญพานิช
นายวันชนะ ครุณรัมย์
นายศรศักดิ์ สะอาดเอี่ยม
นายธีรกรณ์ ทิมางกูร
นายภูเบศ ด้วงประเสริฐ
นายสามารถ คงพัฒน์
นายเอกสิทธิ์ อำมาตย์
นายจิรกานต์ แร่กาสินธุ์
นายชาญชัย อร่ามเกียรติ


ผู้ตัดสินฟุตซอลหญิง

นางสาวปนัดดา โครตเสนาภัทรา
นางสาวปวีนา มีเทียน

 

ผู้ตัดสินฟุตบอลชายหาด

นายสุวัฒน์ วงสุวรรณ
นายวิทยา สาระเกตุ