31 August 2022

1 เดือนที่ผ่านมา

การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคมและกรรมการกลาง

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคม) ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 และ 2567 จะเป็นการประชุมใหญ่ที่มีวาระการเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสภากรรมการ ตามลำดับ ซึ่งจะใช้ข้อบังคับลักษณะการปกครองที่ได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมตามที่ได้รับการตรวจสอบและกำหนดแนวทางโดย สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า 

 

สมาคม ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่มีมติรับรองการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคม เนื่องจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติต้องการให้มีรูปแบบเนื้อหาแนวทางเดียวกันกับประเทศสมาชิกทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเลือกตั้งสภากรรมการซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญของสมาคม  

 

ขั้นตอนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสภากรรมการนั้น ทางฟีฟ่ากำหนดให้ข้อบังคับลักษณะการปกครองของประเทศสมาชิกต้องมี “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสภากรรมการ โดยการจัดการเลือกตั้ง ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการเลือกตั้ง ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งและข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคม โดย สมาคม จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยที่ประชุมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

 

ปัจจุบัน ข้อบังคับลักษณะการปกครองฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาจดทะเบียนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมแล้ว สมาคม จึงจะสามารถดำเนินการในขั้นต่อไปได้ เช่น แจ้งรายละเอียดและคุณสมบัติของคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมถึงกำหนดเวลาต่างๆให้กับสโมสรสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบ ต่อไป

ข่าวสารอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

22 August 2022

Work For Thai Football : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

Work For Thai Football ########## ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ จำนวน : 1 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ และประสบการณ์ความสามารถ

ร่วมงานกับเรา

19 August 2022

COMPETITIONS & EVENTS COORDINATOR (เจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม)  

Work for Thai Football : เจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม  

Announcement

18 August 2022

สมาคมฯ ประกาศ TOR การจัดจ้างนักวิเคราะห์และพัฒนาแบบแผนการสื่อสารองค์กร

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชชูปถัมภ์ มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อทำการวิเคราะห์และพัฒนาแบบแผนการสื่อสารองค์กรของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้