18 August 2022

1 เดือนที่ผ่านมา

สมาคมฯ ประกาศ TOR การจัดจ้างนักวิเคราะห์และพัฒนาแบบแผนการสื่อสารองค์กรของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชชูปถัมภ์ มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อทำการวิเคราะห์และพัฒนาแบบแผนการสื่อสารองค์กรของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมด้านการพัฒนา และกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตามภารกิจสมาคมให้ได้ประโยชน์สูงสุดให้เหมาะสมกับผู้ที่ติดตามฟุตบอลไทย

2. เพิ่มช่องทางการรับรู้และการเข้าถึงเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของสมาคมอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

3. รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเชิงลึก และวิธีการใช้ช่องทางการสื่อสาร เพื่อประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรม และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม

โดยผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1.) เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล ภาครัฐ หรือเอกชน หรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

(2.) เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว 

(3.) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4.) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

(5.)  ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วงงานรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

(6.) ไม่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วงงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้การชำระค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่อีเมล 

secretariat@fathailand.org ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ข่าวสารอื่นๆ

Organization

31 August 2022

การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคมและกรรมการกลาง

ร่วมงานกับเรา

22 August 2022

Work For Thai Football : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

Work For Thai Football ########## ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ จำนวน : 1 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง) อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ และประสบการณ์ความสามารถ

ร่วมงานกับเรา

19 August 2022

COMPETITIONS & EVENTS COORDINATOR (เจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม)  

Work for Thai Football : เจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม