Finance

27 September 2021

1 ปีที่ผ่านมา

ใบอนุญาต

Finance

หลักเกณฑ์ด้านการเงิน

หลักเกณฑ์ทางการเงินเกี่ยวข้องกับ:

ก) ข้อมูลทางการเงินในอดีตเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของสโมสร และ 

ข) ข้อมูลทางการเงินในอนาคตเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตของสโมสร

 

ประกอบไปด้วย

F.01 งบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

F.02 งบการเงินระหว่างกาลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

F.03 ไม่มีหนี้ค้างชำระกับสโมสรฟุตบอลจากธรุกรรมที่เกิดจากการโอนย้าย

F.04 ไม่มีหนี้ค้างชำระแก่พนักงานหน่วยงานของรัฐ/ภาษีอากร

F.05 หนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต

F.06 ข้อมูลทางการเงินในอนาคต

F.07 หน้าที่ในการแจ้งเหตุการณ์ที่ตามมา

F.08 หน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 3 พ.ศ. 2565/66

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขัน พ.ศ.2564-2565

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการเอฟเอ คัพ ประจำปี 2565/66

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ รายการ "ฟุตซอลไทยลีก" พ.ศ. 2565