ฟุตบอลเยาวชน

สมาคมฯ ได้วางกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อฟุตบอลไทยทุกระดับ โดยพิจารณาจากนักฟุตบอลเป็นหลักของทุกกระบวนการ ขณะที่โค้ช ผู้ปกครอง และผู้บริหารคอยช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายของสมามคือเป็นประเทศที่ปลุกปั้นนักฟุตบอลดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

อคาเดมี

เป้าหมายการพัฒนาของฟุตบอลไทย คือการสร้างนักเตะ ที่เต็มไปด้วยศักยภาพ ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ดังนั้น อคาเดมีซึ่งมีหน้าที่ช่วยสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ จึงเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญ ที่จะช่วยให้แผนการพัฒนาคุณภาพฟุตบอลไทยสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

ฟุตบอลระดับพื้นฐาน

การใช้ฟุตบอลเป็นเครื่องมือการพัฒนาสังคมผ่าน "โครงการสังคมฟุตบอลพื้นฐาน" คือโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพของสังคม ผ่านการสอนทัศนคติและเสริมสร้างนิสัยอันดีงามให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นความสนุกในการเล่นกีฬา การให้ความเคารพแก่ผู้อื่น คุณค่าความเท่าเทียมระหว่างเพื่อนมนุษย์, การทำงานแบบเป็นทีมไปจนถึงการปลูกฝังแนวทางการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรง