Legal

27 September 2021

1 ปีที่ผ่านมา

ใบอนุญาต

Legal

หลักเกณฑ์ด้านกฎหมาย

ข้อกำหนดต่าง ๆ ในบทนี้กำหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายขั้นต่ำสำหรับผู้ขอใบอนุญาต

 

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายขั้นต่ำที่ผู้ขอใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม

L.01 หนังสือยินยอมสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันของสโมสร

L.02 เอกสารกฎหมาย

L.03 กรรมสิทธิ์และการควบคุมสโมสร

L.04 สัญญาการว่าจ้างนักกีฬาอาชีพ

L.05 กระบวนการทางวินัยและหลักปฏิบัติสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2562

รายงานการวิจัย อุตสาหกรรมฟุตบอลไทย กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

บทวิเคราะห์ฟุตบอลไทย ฉบับ 2023 Edition

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) พ.ศ. 2565