Sporting

27 September 2021

1 ปีที่ผ่านมา

ใบอนุญาต

Sporting

หลักเกณฑ์ด้านกีฬา

วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ด้านกีฬามีไว้สำหรับผู้ขอใบอนุญาตเพื่อ

ก) สร้างความมั่นใจว่าจะมีการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ข) ก่อให้เกิดโครงสร้างด้านการพัฒนาที่ก้าวหน้าโดยมีแนวทางที่ชัดเจน

ค) ดำเนินการโครงการพัฒนาเยาวชนที่มีคุณภาพที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับสโมสรเท่านั้น

ง) ให้ความรู้ด้านเทคนิคแก่นักกีฬาที่มีฝีมือ พร้อมความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลและเสริมการศึกษาทางวิชาการสำหรับนักกีฬาที่เป็นเยาวชน

จ) ให้บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ครอบคลุมสำหรับนักกีฬาทุกคน

ฉ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการนักฟุตบอลที่มีคุณภาพ

 

ประกอบไปด้วย

S.01 โครงสร้างการพัฒนานักกีฬา

S.02 หลักสูตรการพัฒนานักกีฬาเยาวชน (YDP)

S.03 บริการทางการแพทย์สำหรับนักกีฬาที่มีสัญญา

S.04 โครงการสำหรับนักกีฬาที่เป็นเด็กเล็ก (Grassroots programme)

S.05 โครงการด้านการศึกษา

S.06 โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR programme)

S.07 อคาเดมีเยาวชนของสโมสร

S.08 การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 2 พ.ศ. 2565/66

ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขัน รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2564/2565

FA Thailand Activities Report 2020 รายงานกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการไทยวีเมนส์ลีก 1