12 February 2024

5 เดือนที่ผ่านมา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามรับรองผลการเลือกตั้ง ในที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ, อุปนายกฯ ,กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ ในวาระการดำรงตำแหน่ง 2567-2571 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบไปด้วย 1. นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ประธานคณะกรรมการ, 2. พลโท กิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน  รองประธาน, 3. นายกฤตเมต  เอ่งฉ้วนธาดา กรรมการ, 4. นายสิทธิพร เศวภายน กรรมการ และ 5. พลโท ศานิต สร้างสมวงษ์ เลขานุการ ได้ตรวจสอบบัตรเลือกตั้ง และการนับคะแนน สำหรับการเลือกตั้งสภากรรมการ และองค์คณะตุลาการ สำหรับการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยมีความเห็นว่า บัตรเลือกตั้ง และการนับคะแนน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองฯ และระเบียบการเลือกตั้ง โดยไม่มีข้อโต้แย้งประการใด

สรุปผลการลงคะแนนจากสโมสรสมาชิกทั้งหมด 73 สโมสร มีดังนี้

ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ (1 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 หมายเลข 1 นางนวลพรรณ ล่ำซำ 68 คะแนน  

หมายเลข 2 นายวรงค์ ทิวทัศน์ 2 คะแนน  
หมายเลข 4 นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ 1 คะแนน 
หมายเลข 3 นายพยุริน งามพริ้ง 0 คะแนน  
หมายเลข 5 นายคมกฤช นภาลัย 0 คะแนน 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 บัตรเสีย 1

ตำแหน่ง อุปนายก (5 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 หมายเลข 5 นายอรรณพ สิงห์โตทอง 69 คะแนน 
ลำดับที่ 2 หมายเลข 3 นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ 68 คะแนน 
ลำดับที่ 3 หมายเลข 4 ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน 68 คะแนน 
ลำดับที่ 4 หมายเลข 1 นายวิลักษณ์ โหลทอง 67 คะแนน 
ลำดับที่ 5 หมายเลข 2 นายปวิณ ภิรมย์ภักดี 66 คะแนน 

หมายเลข 6 นายยรรยง อัครจินดานนท์ 4 คะแนน 
หมายเลข 11 นายเฉลิมวุฒิ สง่าพล 3 คะแนน 
หมายเลข 7 นายอนุชิต กุลวานิช 2 คะแนน 
หมายเลข 8 นายคุณาชา ไชยชุมพร 2 คะแนน 
หมายเลข 14 นายสินาท เฮงสุวนิช 2 คะแนน 
หมายเลข 15 นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์ 1 คะแนน 
หมายเลข 16 นายยุทธนา ก้อนทอง 1 คะแนน 
หมายเลข 17 นายสมนึก ทองแก้ว 1 คะแนน 
หมายเลข 18 นายอัคคะไกร มหาศรี 1 คะแนน
หมายเลข 9 นายชัยวัฒน์ แก้วผลึก 0 คะแนน 
หมายเลข 10 นายรักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์ 0 คะแนน 
หมายเลข 12 นายชัยกร ชัยมงคลยศ 0 คะแนน 
หมายเลข 13 นายสุโชค เลิศวัฒนาโกเมศ 0 คะแนน 

บัตรเสีย 1 

ผลการเลือกตั้ง ตำแหน่ง  กรรมการกลาง (13 ตำแหน่ง )

ลำดับที่ 1 หมายเลข 1 นางสาวกฤษยา ภู่มงคลสุริยา 66 คะแนน 
ลำดับที่ 2 หมายเลข 4 นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน 66 คะแนน  
ลำดับที่ 3 หมายเลข 9 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร 66 คะแนน 
ลำดับที่ 4 หมายเลข 3 พลตำรวจโท สำราญ นวลมา 65 คะแนน 
ลำดับที่ 5 หมายเลข 7 นาวาโท นายแพทย์ พรเทพ ม้ามณี 65 คะแนน 
ลำดับที่ 6 หมายเลข 13 นายมิตติ ติยะไพรัช 65 คะแนน 
ลำดับที่ 7 หมายเลข 5 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล 64 คะแนน 
ลำดับที่ 8 หมายเลข 6 นายประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์ 64 คะแนน 
ลำดับที่ 9 หมายเลข 12 นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ 64 คะแนน 
ลำดับที่ 10 หมายเลข 2 ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 63 คะแนน 
ลำดับที่ 11 หมายเลข 8 นายธนวัชร นิติกาญจนา 63 คะแนน 
ลำดับที่ 12 หมายเลข 10 นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย 63 คะแนน 
ลำดับที่ 13 หมายเลข 11 นายกุดั่น สุขุมานนท์ 62 คะแนน 

หมายเลข 37 นายเทิดศักดิ์ ใจมั่น 5 คะแนน 
หมายเลข 16 ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 4 คะแนน 
หมายเลข 19 ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 4 คะแนน 
หมายเลข 21 ดร.พิทักษ์ชน โชติกมลพงศ์ 4 คะแนน 
หมายเลข 14 นางสาวธีรณา เศรษฐสมภพ 3 คะแนน 
หมายเลข 15 นายวิศิษฐ์ กาญจโนภาศ 3 คะแนน 
หมายเลข 18 นายนภดล ร่มโพธิ์ 3 คะแนน 
หมายเลข 39 นายภานพ ใจเกื้อ 3 คะแนน 
หมายเลข 17 นายพงษ์กฤษณ์ โอถาวร 2 คะแนน 
หมายเลข 20 นายดิฏฐชัย จันทร์คุณา 2 คะแนน 
หมายเลข 23 นางสาววรัญรดา ชยะกฤตย์ 2 คะแนน 
หมายเลข 26 นายพีรพล เอื้ออารียกูล 2 คะแนน
หมายเลข 28 นายวรเดช ภูประไพ 2 คะแนน 
หมายเลข 31 นายโกสินทร์ อัตตโนรักษ์ 2 คะแนน 
หมายเลข 34 นางสาวสุรีวงษ์ นามวงษ์ 2 คะแนน 
หมายเลข 40 นายปารุส สุระประเสริฐ 2 คะแนน 
หมายเลข 41 นายชัยพร ออฟูวงศ์ 2 คะแนน 
หมายเลข 43 นายสาวิน จรัสเพชรานันท์ 2 คะแนน 
หมายเลข 44 นายยุทธนา ทวีสรรพสุข 2 คะแนน 
หมายเลข 45 นายสุรเชษฐ์ จรัสเพชรานันท์ 2 คะแนน 
หมายเลข 22 นางสาวนิษฐา ชยะกฤตย์ 1 คะแนน 
หมายเลข 35 นายรุ่งรัฐ จิตตการ 1 คะแนน 
หมายเลข 36 นายอภิชาติ จันทร์หอม 1 คะแนน 
หมายเลข 38 นายไพศาล ชโนวรรณ 1 คะแนน 
หมายเลข 42 นายนันทพล ชูเวสศิริพร 1 คะแนน 
หมายเลข 46 นายบุญพบ ประพฤติ 1 คะแนน
หมายเลข 24 นายประสิทธิ์ แจ้งถิ่นป่า 0 คะแนน 
หมายเลข 25 นายณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด 0 คะแนน 
หมายเลข 27 นายพรชัย พยนต์ภาค 0 คะแนน 
หมายเลข 29 นายพิชัย คงศรี 0 คะแนน 
หมายเลข 30 นายเชิดชัย สุวรรณนัง 0 คะแนน 
หมายเลข 32 นายกณิศ สงวนวงศ์ 0 คะแนน 
หมายเลข 33 นายรุ่งวิทย์ แจ้งสว่าง 0 คะแนน 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 บัตรเสีย 1

สำหรับ ขั้นตอนหลังจากนี้ เลขาธิการ จะดำเนินการแจ้งจดทะเบียนสภากรรมการชุดใหม่ ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเลือกตั้ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป


ผลการเลือกตั้ง องค์คณะตุลาการ ตำแหน่งต่างๆ มีดังนี้ 

ตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท (1 ตำแหน่ง)   

ลำดับที่ 1 นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ 68 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5

ตำแหน่ง รองประธาน คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท (1 ตำแหน่ง)   

ลำดับที่ 1 นายสรรณ บุญทิพยา 63 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7 บัตรเสีย 3

ตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท  (5 ตำแหน่ง) 

ลำดับที่ 1 หมายเลข 2 น.อ. ธรรมนันทน์ ศาสนนันทน์ 62 คะแนน
ลำดับที่ 2 หมายเลข 3 นายพงษ์ธวัช อ่วมสำอางค์ 62 คะแนน
ลำดับที่ 3 หมายเลข 9 ร.ต.อ. พิพัฒน์ พหุลรัตน์พิทักษ์ 52 คะแนน
ลำดับที่ 4 หมายเลข 8 พ.ต.อ. อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์ 51 คะแนน
ลำดับที่ 5 หมายเลข 10 นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต 51 คะแนน

หมายเลข 4 นายโสภณ มหาบุญ 18 คะแนน
หมายเลข 1 นายประกาศิต พิมพ์วงศ์ 17 คะแนน
หมายเลข 5 นายสุระ ศรีอาจ 12 คะแนน
หมายเลข 11 นายอาริศ กุลสวัสดิ์ภักดี 9 คะแนน
หมายเลข 6 เรืออากาศโท ปราโมทย์ กล่ำสกุล 6 คะแนน
หมายเลข 7 นายวิโชติ มียิ้ม 5 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2

ตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการอุทธรณ์ (1 ตำแหน่ง)  

ลำดับที่ 1 พลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา 68 คะแนน 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5

ตำแหน่ง รองประธาน คณะกรรมการอุทธรณ์ (1 ตำแหน่ง) 

ลำดับที่ 1 พลตำรวจโท สมชาย พัชรอินโต 66 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6 บัตรเสีย 1 

ตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์ (3 ตำแหน่ง) 

ลำดับที่ 1 หมายเลข 2 นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 70 คะแนน
ลำดับที่ 2 หมายเลข 1 นายชุมสาย ศรียาภัย 69 คะแนน
ลำดับที่ 3 หมายเลข 3 นายวีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์ 68 คะแนน
 
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3

สำหรับ องค์คณะตุลาการ ชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงในวันที่ 10 มีนาคม 2567 องค์คณะตุลาการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกจะเริ่มปฎิบัติหน้าที่ ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และจะมีวาระไปถึง 10 มีนาคม 2571 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ

Events

24 July 2024

7 ครั้งติด! สมาคมฯ จัดงาน FA Thailand Awards 2023/24 มอบ 30 รางวัล-สุภโชค แข้งยอดเยี่ยมแห่งปี

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน FA Thailand Awards ขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกัน ณ หอประชุมเมืองไทย ประกันชีวิต

Development

23 July 2024

เปิดรับสมัครผู้ฝึกสอน เข้าร่วม หลักสูตร คอร์ส บี ไลเซนส์ ประจำปี 2567

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครผู้ฝึกสอน เข้าร่วม หลักสูตร คอร์ส บี ไลเซนส์ ประจำปี 2567

Development

23 July 2024

ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ ผ่านการอบรมหลักสูตร "บี ไลเซนส์" และ ซี ไลเซนส์ เดือน มีนาคม-พฤษภาคม ประจำปี 2567

ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ ผ่านการอบรมหลักสูตร "บี ไลเซนส์" และ ซี ไลเซนส์ เดือน มีนาคม-พฤษภาคม ประจำปี 2567