27 October 2023

1 เดือนที่ผ่านมา

ด้วย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคม) มีภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสมาคมต้องพัฒนากีฬาฟุตบอลหลายประเภท ทั้งกีฬาฟุตบอลชาย-หญิง ตลอดจนกีฬาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดซึ่งจำเป็นต้องมี สถานที่ฝึกซ้อมและอบรมเป็นการเฉพาะ กอปรกับจำเป็นต้องสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการบริหารกิจการ จึงมีความประสงค์ที่จะเชิญชวนบุคคลหรือนิติบุคคลรายใดยื่นข้อเสนอเข้าเป็นผู้ออกแบบ ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ครบวงจร สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
 
2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว
 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
4. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 
6. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 
7. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 
7.1 ออกแบบ ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ครบวงจร เนื้อที่ประมาณ 140 ไร่ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังต่อไปนี้
 
7.1.1 อาคารสำนักงาน
 
7.1.2 พื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย 
 
- สนามฟุตบอล (แบบมาตรฐาน)
- ห้องฝึกอบรม
- ห้องสัมมนา
- ห้องประชุม
- ห้องแถลงข่าว
- ห้องออกกำลังกาย
- ห้องอาหาร
- ห้องพักสำหรับนักกีฬา 
- ห้องอเนกประสงค์
- พื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไป
- ส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในการใช้งานอาคาร สถานที่ ตามที่สมาคมกำหนด 
 
8. ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีแนวทาง แผนงาน รวมทั้งวิธีดำเนินงานที่เหมาะสมกับการดำเนินงานตามประกาศฉบับนี้ ตลอดจนมีอุปกรณ์ประกอบการทำงานที่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์
 
สำหรับ โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ครบวงจร จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากฟีฟ่า ตามโครงการ FIFA Forward 3.0 โดย กรมพลศึกษา อนุญาตให้สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ใช้พื้นที่ในการสร้างและดำเนินกิจกรรม เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยไม่เสียค่าตอบแทน เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลของชาติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (GrassRoots)ไปจนถึงการยกระดับทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ทั้งชายและหญิงทุกรุ่นอายุ ตลอดจนบุคลากรฟุตบอลในทุกๆ มิติรวมถึงเพื่อประโยชน์ทางราชการ และประโยชน์ แก่ประชาชนในโอกาสต่างๆ
 
ทั้งนี้ สามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ อีเมล info@fathailand.org หรือ ณ ที่ทำการของสมาคม เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายใน 17.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
  
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์       

ข่าวสารอื่นๆ

Organization

01 December 2023

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อสงสัยเรื่องการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกฯ กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อสงสัยเรื่องการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกฯ กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ

Organization

24 November 2023

ประกาศสมาคมฯ : เรื่องกำหนด วันเวลา และสถานที่เลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ

ประกาศสมาคมฯ : เรื่องกำหนด วันเวลา และสถานที่เลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ

Competitions

24 November 2023

สรุปผลการจับสลาก ฟุตบอล ช้าง เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2023/24 รอบ 32 ทีมสุดท้าย

สรุปผลการจับสลาก ฟุตบอล ช้าง เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2023/24 รอบ 32 ทีมสุดท้าย ที่จะแข่งขันในวันที่ 20 ธันวาคม 2566