22 August 2022

1 เดือนที่ผ่านมา

Work For Thai Football
##########
 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ
จำนวน : 1 อัตรา (เพศ ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ และประสบการณ์ความสามารถ

ลักษณะงานโดยสรุป
ดำเนินการด้านประสานงาน ทั้งในและต่างประเทศกับองค์กรฟุตบอลระดับนานาชาติ อาทิ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (เอเอฟเอฟ) และประเทศสมาชิกต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะการเขียนหนังสือตอบโต้ในรูปแบบทางการ
รวมไปถึงการเข้าร่วมประชุมและ/หรือกิจกรรมฟุตบอล ดังต่อไปนี้
• เข้าร่วมการประชุม อบรม และสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์ฟุตบอล (ทั้งในและต่างประเทศ)
• เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการแข่งขัน (ทั้งในและต่างประเทศ)
• เข้าร่วมกิจกรรมกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทย (ในต่างประเทศ)
• เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ เอกสาร โครงการ ข้อตกลง และแผนงานต่างๆ เพื่อให้สมาคมบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบเวลาที่กำหนด
• จัดเตรียมข้อมูล แผนงาน และเอกสารเพื่อการนำเสนอ (Presentation) ต่อผู้บริหาร สภากรรมการ สโมสรสมาชิก ผู้สนับสนุน และสหพันธ์ฟุตบอล
โอกาสที่จะได้รับในการทำงาน (ตามความสามารถและผลการทดสอบ)
• โอกาสในการเข้าร่วมการอบรม สัมมนาเป็นตัวแทนจากประเทศไทย อาทิ ผู้ประสานการจัดการแข่งขัน (General Match Coordinator) ผู้ประสานงานสื่อในการจัดการแข่งขัน (Match Media Officer)
• โอกาสในการเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการฟุตบอลหรือสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดโดยสหพันธ์และสมาพันธ์ฟุตบอล (มีการทดสอบวัดระดับ)
• โอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ฟุตบอลในด้านการจัดการแข่งขัน เทคนิค และการบริหารจัดการ ในระดับนานาชาติ
• โอกาสในการเป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการเดินทางไปฝึกงานกับองค์กรฟุตบอลในระดับนานาชาติ

คุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ
1. มีความสนใจในงานธุรการ และการบริหารจัดการวงการฟุตบอล
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
5. มีความสามารถในการจัดเขียนหนังสือในรูปแบบทางการทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด และเขียนหนังสือรูปแบบทางการ และเอกสารโครงการได้เป็นอย่างดี) มีคะแนน TOEIC และ/หรือ คะแนน IELTS (หากมีคะแนน IELTS ในสัดส่วนของการเขียนมากกว่า 6.5 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
7. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างประเทศ ตามภารกิจงานได้
8. มีประสบการณ์การทำงานและทักษะด้านการบริหารโครงการ เข้าใจขั้นตอนและวิธีการจัดทำโครงการ
9. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
10. มีความรับผิดชอบสูงและละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

วิธีการรับสมัคร
ส่งประวัติ พร้อมแนบเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครงาน โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น มาที่ humanresources@fathailand.org ภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นี้

ข่าวสารอื่นๆ

Organization

31 August 2022

การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคมและกรรมการกลาง

ร่วมงานกับเรา

19 August 2022

COMPETITIONS & EVENTS COORDINATOR (เจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม)  

Work for Thai Football : เจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม  

Announcement

18 August 2022

สมาคมฯ ประกาศ TOR การจัดจ้างนักวิเคราะห์และพัฒนาแบบแผนการสื่อสารองค์กร

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชชูปถัมภ์ มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อทำการวิเคราะห์และพัฒนาแบบแผนการสื่อสารองค์กรของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้