26 December 2022

1 ปีที่ผ่านมา

ด้วย ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้จัดการประชุมใหญ่เพื่อการเลือกตั้งสภากรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่สภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง การจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง ตามรูปแบบที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) รับรอง  

ทั้งนี้ สภากรรมการชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนั้น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงจะรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจำนวน 8 คน 

โดยจะเป็นกรรมการหลัก 5 คน ได้แก่ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งอันดับที่ 1-5 และกรรมการสำรอง 3 คน ได้แก่ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งอันดับที่ 6-8 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 ถึงปี พ.ศ. 2571 เพื่อทำหน้าที่เลือกตั้งสภากรรมการ ต่อไป ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะเป็นผู้เลือกตั้งผู้สมัครในการประชุมใหญ่ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการรับสมัคร

นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2.2 เป็นบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

2.3 ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

2.4 ต้องไม่เป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกหรือผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

2.5 ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

2.6 ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

2.7 ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

2.8 ต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2.9 ต้องไม่เคยต้องคำพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

2.10 ต้องไม่เคยกระทำการทุจริตต่อสมาคมฯ  หรือกระทำการใดให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมฯ

2.11 ต้องไม่เคยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ จนทำให้เสื่อมเสีย ประโยชน์ต่อสมาคมฯ

2.12 ต้องไม่เคยถูกสมาคมฟ้องร้อง ไม่ว่าในฐานความผิดใดและไม่ว่าศาลจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตาม

2.13 ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.14 ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในสมาคมฯ

2.15 ต้องไม่เป็นญาติโดยสายโลหิต หรือเป็นคู่สมรสของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

2.16 ต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

3.วิธีการสมัคร

3.1.ผู้ประสงค์จะสมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบที่กำหนดมายัง สำนักงานเลขาธิการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 286 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่เกิน 17.00 นาฬิกา

 3.2.ดาวน์โหลดใบสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ที่ ... https://shorturl.asia/N9dPE  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565
 
พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ข่าวสารอื่นๆ

Events

24 July 2024

7 ครั้งติด! สมาคมฯ จัดงาน FA Thailand Awards 2023/24 มอบ 30 รางวัล-สุภโชค แข้งยอดเยี่ยมแห่งปี

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน FA Thailand Awards ขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกัน ณ หอประชุมเมืองไทย ประกันชีวิต

Development

23 July 2024

เปิดรับสมัครผู้ฝึกสอน เข้าร่วม หลักสูตร คอร์ส บี ไลเซนส์ ประจำปี 2567

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครผู้ฝึกสอน เข้าร่วม หลักสูตร คอร์ส บี ไลเซนส์ ประจำปี 2567

Development

23 July 2024

ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ ผ่านการอบรมหลักสูตร "บี ไลเซนส์" และ ซี ไลเซนส์ เดือน มีนาคม-พฤษภาคม ประจำปี 2567

ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ ผ่านการอบรมหลักสูตร "บี ไลเซนส์" และ ซี ไลเซนส์ เดือน มีนาคม-พฤษภาคม ประจำปี 2567